Povodňový plán obce BžanyHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Bžany

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Bžany a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce Bžany spadá do působnosti Povodí Ohře, státní podnik.

Nejvýznamnějšími vodními toky území jsou Bílina a Luční potok.

Charakteristika vodních toků Bílina a Luční potok byla převzata z původního povodňového plánu obce (AQUATEST, a.s., odpovědný řešitel: Ing. Alexandra Vrbová, 07/2012).

Vodní tok Bílina (ČHP 1-14-01-0700-0-00 a 1-14-01-0720-0-00 v obci Bžany) pramení pod Kamennou hůrkou nedaleko obce Mezihoří v nadmořské výšce 878 m. Délka toku je 82,79 km. Bílina protéká vodní nádrží Jirkov, městem Jirkov a retenční nádrží Kijice. Za nádrží Kijice podchází Bílina silnici 1. třídy č. 13 a napojuje se do Ervěnického koridoru, kde je vedena pomocí ocelových potrubí (4x DN 1200) podél velkolomu Československé armády až do Komořan. Od obce Komořany má Bílina již otevřené koryto. Dále protéká kolem města Most směrem na město Bílina, odsud přes Hostomice, Rtyni nad Bílinou, Řehlovice a Trmice až do města Ústí nad Labem, kde se v nadmořské výšce 132 m z levé strany vlévá do Labe. Na území obce Bžany protéká částmi Lysec a Lbín. Řada levostranných přítoků Bíliny pramení v Krušných horách nebo jejich podhůří, řada pravostranných přítoků v Českém středohoří

Vodní tok Bílina je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Digitální model reliéfu a říční síť v povodí řeky Bíliny s vyznačenou polohou obce Bžany (zdroj: DIBAVOD - Digitální báze vodohospodářských dat, 2006)

Základní hydrologické charakteristiky Bíliny

Místo profiluŘ. kmN-leté průtoky [m3/s]*
125102050100
Profil nad Bystřicí 19,312 14,4 17,5 23,7 33,0 45,3 74,2 103,0

*Data jsou převzata ze "Studie záplavového území toku Bílina - Ústí nad Labem - Liběšice - km 0,000 - 40,250" od firmy Vodní cesty a.s., Ing. Jakub Krise, 5/2010 a z "Povodňového plánu obce Bžany" od VHK Ramach Josef, vodohospodářská kancelář, 01/2000; hydrologická data jsou IV. třídy přesnosti - Q50 a Q100 +-60 %, Q10 +-40 %.

Luční potok (ČHP 1-14-01-0710-0-00 v obci Bžany) pramení jižně od obce Kostomlaty pod Milešovkou mezi vrchy Pařez a Kleč v nadmořské výšce 634 m. Délka toku činí 8,95 km. Vodní tok protéká rybníky nad obcí, načež pokračuje intravilánem obce Kostomlaty pod Milešovkou, a to částečně v zatrubněné podobě. Vodní tok následně protéká místními části obce Bžany - Lhenicemi, Mošnovem, Bžany a Hradištěm. V poslední zmíněné vsi se zprava vlévá do Bíliny. 

Základní hydrologické charakteristiky Lučního potoka na území obce Bžany

Místo profiluŘ. kmN-leté průtoky [m3/s]*
125102050100
Hlásný profil kat. C Bžany - mostek v Lhenicích (Luční potok) 4,4 1,6 2,4 3,9 5,2 6,6 9,8 13,1
Hlásný profil kat. C zatrubnění v Mošnově (Luční potok) 3,6 1,7 2,6 4,4 5,8 7,3 11,0 14,6
Hlásný profil kat. C propustek v Bžanech (Luční potok) 1,6 2,5 3,7 6,2 8,2 10,3 15,4 20,5

*Data jsou převzata ze Studie záplavového území toku Bílina - Ústí nad Labem - Liběšice - km 0,000 - 40,250" od firmy Vodní cesty a.s., Ing. Jakub Krise, 5/2010 a z "Povodňového plánu obce Bžany" od VHK Ramach Josef, vodohospodářská kancelář, 01/2000; hydrologická data jsou IV. třídy přesnosti - Q50 a Q100 +-60 %, Q10 +-40 %.

Vodní toky na území obce Bžany

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Bžany

Přehled vodních děl na území obce Bžany naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Bžany byla vybudována dvě vodní díla důlního původu - Karolína I a Karolína II. Hloubka vody ve větší nádrži Karolína I dosahuje 5 m, plocha je cca 4 ha. Nádrž je odvodněna do Lučního potoka delším potrubím s jednoduchým požerákem na vtoku. Nádrž je zahloubená, nemá hráz a nehrozí u ní protržení. Zásobují ji výrony podzemních vod a voda z dešťových srážek. Tato nádrž nemá vliv na povodňové průtoky. Nicméně je nutné udržovat volný vtok k požerákovému přepadu a nepřipustit vyšší vzdutí hladiny, které by mohlo ohrozit přilehlou komunikaci (zdroj: Povodňový plán obce Bžany, AQUATEST a.s., 07/2012). Vodní nádrž je ve vlastnictví obce Bžany, která ji pronajímá Českému rybářskému svazu - místní organizaci Teplice.

Dalším vodním dílem, které se nachází na území obce a jež může ovlivnit odtokové poměry na jejím území, je malá vodní elektrárna na řece Bílině, která je ve vlastnictví soukromé osoby. V její těsné blízkosti se nachází jez.

V Lhenicích byla na Lučním potoce (ř. km 4,55) Povodím Ohře, státní podnik vybudována štěrková přehrážka - více viz kap. Odtokové poměry. Přehrážka je ve vlastnictví Povodí Ohře, státní podnik.

Nad obcí Bžany se na levostranném přítoku řeky Bíliny, Bouřlivci, nachází vodní dílo Všechlapy, které by v případě havárie mohlo způsobit zvláštní povodeň v obci. Toto vodní dílo III. kategorie má plochu 18,45 ha a od obce Bžany je vzdáleno 8,9 ř. km. Dílo vlastní a provozuje Povodí Ohře, státní podnik, a jeho manipulační řád je platný k říjnu 2012. Retenční účinek vodního díla se při plném zásobním prostoru projevuje snížením kulminačního průtoku stoleté vody (Q100) z hodnoty 87,7 m3.s-1 na 81,5 m3.s-1 (zdroj: https://www.poh.cz/vodni-dilo-vsechlapy/d-2594).