Povodňový plán obce VšenoryCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na základě stanovených záplavových území, historických zkušeností a terénní obchůzky bylo na území obce Všenory stanoveno celkem 219 ohrožených objektů a 248 ohrožených obyvatel, z čehož 37 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tyto hodnoty se ale budou v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Značná část ohrožených objektů slouží k rekreaci a nejsou trvale obydleny, počet ohrožených osob tedy může být navýšen o aktuální počet rekreantů.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.
Ohrožené objekty na území obce Všenory - agregované


Ohrožené objekty ve Všenorech - západní část obce

 


Ohrožené objekty ve Všenorech - střední část obce

 

Ohrožené objekty ve Všenorech - východní část obce

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území obce Všenory
Kontaminovaná místa na území obce Všenory

Ohrožené a ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Všenory.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Všenory u předsedy povodňové komise obce.