Povodňový plán města Nová VčelniceČinnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni

Dále uvedené činnosti povodňové komise nejsou seřazeny podle priority nebo pořadí provádění, lze je měnit v závislosti na celkové situaci na území města Nová Včelnice.

a) Činnost povodňového orgánu města Nová Včelnice v době mimo povodeň:

 • zajišťuje zpracování, aktualizaci a doplnění povodňového plánu města Nová Včelnice
 • provádí povodňové prohlídky vodních toků
 • potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů jednotlivých vlastníků nemovitostí
 • zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území
 • seznamuje se s povodňovým plánem a jeho případnými změnami, upřesňuje plán adres a spojení mezi účastníky ochrany před povodněmi

b) V případě obdržení upozornění nebo výstrahy ČHMÚ (zpravidla prostřednictvím KOPIS HZS Jihočeského kraje nebo MěÚ Jindřichův Hradec):

 • je nutno věnovat zvýšenou pozornost vodním tokům a vývoji počasí
 • upozornit všechny členy povodňové komise a prověřit jejich případnou dosažitelnost podle plánů spojení
 • prověřit funkčnost spojení na povodňové orgány sousedních obcí
 • sledovat další zprávy a vývoj situace na internetových stránkách ČHMÚ, Povodí Vltavy, státní podnik nebo Ministerstva zemědělství
 • pravidelně sledovat zprávy ve sdělovacích prostředcích o vývoji počasí
 • provést zápis v povodňové knize
Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise, v jeho nepřítomnosti místopředseda povodňové komise, nebo jimi pověřený člen povodňové komise.

c) Činnost povodňového orgánu města Nová Včelnice při vzniku I. SPA:

 • zahajuje činnost hlásné a hlídkové služby města Nová Včelnice
 • zabezpečuje pravidelné informování povodňového orgánu obce Jarošov nad Nežárkou, která se nachází na vodních tocích pod městem, o vývoji povodňové situace
 • prověřuje spojení a dosažitelnost všech členů povodňové komise města a informuje je o vzniklé situaci
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad městem (http://www.pvl.cz, http://www.chmi.cz)
 • hlídková služba města provede obhlídku území kolem vodních toků na území města Nová Včelnice
 • prověřuje spojení a použitelnost všech mechanizací a materiálů k případnému zásahu na vodních tocích (je možné již některou potřebnou mechanizaci aktivovat - ucpávání některých objektů na tocích a podobně)
 • o vzniklých situacích informuje pravidelně příslušný povodňový orgán obce Jarošov nad Nežárkou, povodňovou komisi ORP Jindřichův Hradec, správce vodních toků (Povodí Vltavy, státní podnik, Lesy České republiky, s. p.) a KOPIS HZS Jihočeského kraje
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace, zejména v povodí nad městem
 • prověřuje připravenost zasedacích prostor a jejich technického zázemí pro případ nutnosti svolání povodňové komise
 • provádí zápisy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce
Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise, v jeho nepřítomnosti místopředseda povodňové komise, nebo jimi pověřený člen povodňové komise.

d) Činnost povodňového orgánu města Nová Včelnice při vzniku II. SPA:

 • zabezpečuje pravidelné informování povodňového orgánu obce Jarošov nad Nežárkou, která se nachází na vodních tocích pod městem, o vývoji povodňové situace
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad městem (http://www.pvl.cz, http://www.chmi.cz)
 • předseda povodňové komise města Nová Včelnice nebo místopředseda svolává povodňovou komisi města a zahajuje její činnost v případě, že povodeň zasáhne obec Žďár nebo město Kamenice nad Lipou a je reálný předpoklad dalšího zhoršování povodňové situace
 • svolání povodňové komise města Nová Včelnice se oznamuje povodňovému orgánu obce Jarošov nad Nežárkou, povodňovému orgánu ORP Jindřichův Hradec, správcům vodních toků (Povodí Vltavy, státní podnik, Lesy České republiky, s. p.), KOPIS HZS Jihočeského kraje a fyzickým a právnickým osobám, které jsou ohroženy povodní
 • po zvážení situace vyhlašuje II. SPA pro povodní zasaženou oblast; tuto skutečnost povodňová komise oznamuje povodňovému orgánu obce Jarošov nad Nežárkou, povodňovému orgánu ORP Jindřichův Hradec, Povodí Vltavy, státní podnik, Lesy České republiky, s. p., KOPIS HZS Jihočeského kraje a fyzickým a právnickým osobám ohroženým povodněmi
 • uvádí do pohotovosti majitele všech mechanismů a materiálů s upozorněním na možnou nutnost použití při protipovodňovém zásahu; v případě, že je mechanizace již aktivována operativně řídí její nasazení na potřebných místech (ucpané mosty, mostky a lávky)
 • zajišťuje prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné a hlídkové služby a vyhodnocuje získané informace
 • hlídková služba města pokračuje v obhlídkách území kolem vodních toků, zejména se zaměřením na osoby, které se nachází v záplavovém území; v případě, že lze usoudit z vývoje a průběhu povodně v povodí nad územím města na další stoupající tendenci, upozorní osoby, které se nachází v inundačním území města, na možnost opuštění prostoru zaplaveného území, případně i jejich evakuaci
 • hlídková služba provádí pochůzky kolem vodních toků zejména se zaměřením na úroveň hladiny v korytech, stav mostků a lávek z důvodů ucpávání splaveninami, při nepříznivém vývoji na těchto tocích zabezpečuje varování fyzických a právnických osob, které by mohly být ohroženy povodní
 • dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování komunikací, požádá povodňová komise města Nová Včelnice Policii ČR o uzavření těchto úseků silnic
 • upozorňuje na vzniklé povodňové situace povodňový orgán obce Jarošov nad Nežárkou, je s ním v pravidelném spojení, vzájemně se informují o vývoji povodňové situace
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace, při prognóze dosažení III. SPA prověřuje připravenost prostor pro náhradní ubytování a stravování
 • vede záznamy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce
Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise, v jeho nepřítomnosti místopředseda povodňové komise, nebo jimi pověřený člen povodňové komise.

e) Činnost povodňového orgánu města Nová Včelnice při vzniku III. SPA

 • zabezpečuje pravidelné informování povodňového orgánu obce Jarošov nad Nežárkou, která se nachází na vodních tocích pod městem, o vývoji povodňové situace
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad městem (http://www.pvl.cz, http://www.chmi.cz)
 • povodňová komise je nepřetržitě v činnosti a zasedá dle potřeby a aktuálního vývoje povodňové situace; na zasedání může přizvat další odborné osoby, jejichž pomoci je potřeba k provádění nutných protipovodňových zásahů a opatření
 • po zvážení situace vyhlašuje III. SPA pro povodní zasaženou oblast; tuto skutečnost povodňová komise oznamuje povodňovému orgánu obce Jarošov nad Nežárkou, povodňovému orgánu ORP Jindřichův Hradec, Povodí Vltavy, státní podnik, Lesy České republiky, s. p., KOPIS HZS Jihočeského kraje a fyzickým a právnickým osobám ohroženým povodněmi
 • hlídková služba města pokračuje v obhlídkách území kolem vodních toků, zejména se zaměřením na osoby, které se nachází v záplavovém území vodních toků
 • hlídková služba provádí pochůzky kolem vodních toků, zejména se zaměřením na úroveň hladiny v korytech, stav mostků a lávek z důvodů ucpávání splaveninami, při nepříznivém vývoji na těchto tocích zabezpečuje varování fyzických a právnických osob, které by mohly být ohroženy povodní
 • v případě, že lze usoudit z vývoje a průběhu povodně v povodí nad územím města na další stoupající tendenci, upozorní (případně vyzve) osoby, které se nachází v inundačním území toků na území města na možnost opuštění prostoru záplavového území, případně i jejich evakuaci
 • zajišťuje si prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné a hlídkové služby a vyhodnocuje získané informace, např. nasazení pracovníků k odstraňování zachycených předmětů na objektech přes vodní toky (mosty, mostky, lávky); operativně dle potřeby organizuje nasazení všech mechanismů a materiálů k zabezpečení ochrany před povodněmi nebo ke zmírnění následků povodně
 • ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi organizuje zabezpečovací a záchranné práce a přijímá opatření ke zmírnění škodlivých účinků povodně
 • koordinuje a řídí činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi
 • vyžaduje v případě nutnosti pomoc fyzických a právnických osob
 • vyžaduje v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, pomoc Armády ČR
 • pravidelně se informuje o vývoji situace na vodních tocích u příslušných správců toků a na Regionálním předpovědním pracovišti ČHMÚ České Budějovice
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace
 • zajišťuje provádění dokumentace během povodně
 • v případě nezvládání povodňové situace již nasazenými prostředky, lze požádat o pomoc u složek IZS
 • podílí se na organizaci zdravotní a hygienické péče
 • vede záznamy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce
 • prověřuje připravenost prostor pro náhradní ubytování a stravování
 • v případě nutnosti organizuje evakuaci povodní ohrožených obyvatel, majetku, zvířat. Dále organizuje zdravotní péči, náhradní zásobování, ubytování, stravování, dopravu a další funkce
 • dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování komunikací, požádá povodňová komise města Nová Včelnice Policii ČR o uzavření těchto úseků silnic
 • v případě, že povodňový orgán města vlastními silami nestačí zvládat povodňovou situaci na území města, vyžaduje u příslušného nadřízeného povodňového orgánu ORP Jindřichův Hradec nutnou pomoc, případně převzetí řízení organizace ochrany před povodněmi na území města; povodňová komise města Nová Včelnice v tomto případě zůstává nadále v činnosti a při provádění protipovodňových opatření se řídí pokyny povodňové komise obce s rozšířenou působností a spolupracuje s ní
 • v případě vybřežování vody z koryt toků provádí evakuaci postižených osob ze záplavového území, případně vyzve obyvatele k opuštění prostoru a s pomocí Policie ČR uzavře oblast postiženou povodní
 • v případě další stoupající tendence na vodních tocích jsou prováděny obhlídky inundačního území a kontroluje se pohyb osob v tomto území, provede se vypnutí trafostanic VN, které by mohly být ohroženy záplavou; osoby budou vyzvány k opuštění prostoru
Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise, v jeho nepřítomnosti místopředseda povodňové komise, nebo jimi pověřený člen povodňové komise.

f) Činnost povodňového orgánu po povodni

Povodňový orgán města Nová Včelnice bezprostředně po povodni:

 • odvolává podle vývoje povodňové situace II. nebo III. SPA. Odvolání SPA oznamuje povodňovému orgánu ORP Jindřichův Hradec, správci toků (Povodí Vltavy, státní podnik, Lesy České republiky, s. p.) a HZS KOPIS Jihočeského kraje
 • podílí se na organizaci obnovy povodní narušených funkcí zasaženého území
 • podílí se společně s povodňovými orgány obcí a se zástupci správců toků na provádění povodňových prohlídek postižených území
 • zajišťuje sepsání povodňových škod na území zasaženém povodní
 • podílí se na odstraňování povodňových škod
 • shromažďuje materiály na vypracování souhrnné zprávy o povodni
 • zajišťuje náhradní stravování a ubytování osobám postiženým povodní
 • zpracovává souhrnnou zprávu o povodni, kterou poskytuje do 3 měsíců povodňovému orgánu ORP Jindřichův Hradec a správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik)

 

Obnovení povodní narušených funkcí v povodní zasaženém území

Po povodni je důležité zejména zajistit obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu a obnovit narušená telefonická spojení. V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob), smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení. Postupně se pak provádí revitalizace celého povodní zasaženého území včetně odklizovacích a úklidových prací, obnovy poškozených pozemních komunikací a odstraňování následků dalších škod.

V případě nutnosti se provádí sanační a hygienická opatření (deratizace a dezinfekce). K této činnosti lze vyžádat odbornou pomoc u Krajské hygienické stanice. Povodňový orgán města pomůže zajistit vyčerpání případně zaplavených prostor. Koordinuje vyčerpání vody ze zaplavených obecních studní, včetně odstranění bahnitých nánosů, dále zajišťuje posudek hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemické rozbory. Povodní postiženým občanům se poskytuje nezbytná materiální a finanční pomoc.


Zjišťování a oceňování povodňových škod

Při zjišťování výše povodní způsobených škod se vychází z podkladů, které byly získány v průběhu povodně při evidenčních a dokumentačních pracích ve spolupráci se zástupci pojišťoven a odbornými pracovníky stavebních úřadů, případně soudními znalci.

Příloha: Osnova pro sledování škod a činností

Vyhotovení souhrnné zprávy o povodni

Z každé povodně, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly během povodně prováděny zabezpečovací a záchranné práce, se zpracuje souhrnná zpráva o povodni. Zprávu o povodni zpracovává povodňový orgán města Nová Včelnice nebo jím pověřená osoba za přispění všech členů povodňové komise. Provádí se vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně. Zpráva o povodni se poskytuje do 3 měsíců od ukončení povodně příslušnému orgánu ORP Jindřichův Hradec a příslušnému správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

V případě nutnosti rozsáhlejších dokumentačních prací provede povodňový orgán města doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců od ukončení povodně.

Příloha: Osnova souhrnné zprávy o povodni