Povodňový plán města Nová VčelniceCharakteristika zájmového území

Město Nová Včelnice je malebné historické městečko, ležící na řece Kamenici 12 km severovýchodně od Jindřichova Hradce. Nachází se v nadmořské výšce 507 m n. m. K 31. 12. 2023 bylo ve městě evidováno 2 233 obyvatel. Rozloha města je 1 010,3 ha.

Katastrální území města Nová Včelnice

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina. Území dále spadá do soustavy Česko-moravská soustava, podsoustavy Českomoravská vrchovina, celku Křemešnická vrchovina, podcelku Jindřichohradecká pahorkatina, okrsku Jindřichohradecká kotlina.

Okrsek Jindřichohradecká kotlina je kotlinová sníženina s lalokovytými výběžky k severu s rozlohou 184,08 km2. Vyskytují se zde granitoidy s horninami pláště, zbytky neogenních sedimentů a terasy Nežárky (pískoviště). Jedná se o plochý povrch, který je proříznutý neckovitými údolími Nežárky a jejích přítoků.

Území města Nová Včelnice je z geologického hlediska tvořeno především ortorulou a migmatitem, místy se vyskytuje pararula až migmatit a koryta vodních toků tvoří kamenitý až hlinito-kamenitý sediment a nivní sediment.

Digitální model reliéfu na území města Nová Včelnice

Sklonitostní poměry na území města Nová Včelnice

Struktura půdního fondu

Na území města Nová Včelnice jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a její variety - mesobazická, glejová, slabě oglejená. V severní a jihovýchodní části se nachází pseudoglej modální a v blízkosti vodních toků fluvizem modální a glejová.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 1 010,3 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují.

Využití pozemků v městě Nová Včelnice (dle ČSÚ k 31. 12. 2023)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 458,0 ha 45,3 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 46,5 ha 4,6 %
Sady 0,0 ha 0,0 %
Trvalé travní porosty 163,4 ha 16,2 %
Lesní půda 130,2 ha 12,9 %
Vodní plochy 80,1 ha 7,9 %
Zastavěné plochy 30,2 ha 3,0 %
Ostatní plochy 102,0 ha 10,1 %
Celková výměra k.ú. 1 010,3 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území města Nová Včelnice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 8 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 701 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá většina území města do mírně teplé klimatické oblasti MT9.

Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a suchým až mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT7 a MT9

Charakteristika MT7 MT9
Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50

Klimatické oblasti na území města Nová Včelnice