Povodňový plán města Nová VčelniceCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 221, z toho 15 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP) a 115 do kategorie krátkodobě pobývající (chataři, zaměstnanci TEBO, a.s., ...). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.
Ohrožené objekty na území města Nová Včelnice - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nachází pět ohrožujících objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o ČOV Nová Včelnice, ČOV TEBO, a.s., průmyslový podnik TEBO, a.s., MVE Nová VčelniceFiltrační stanice.
Ohrožující objekty na území města Nová Včelnice
Kontaminovaná místa na území města Nová Včelnice

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Nová Včelnice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Nová Včelnice u předsedy povodňové komise města.

Průmyslový podnik TEBO, a.s. má zpracovaný vlastní povodňový plán, který je dostupný po přihlášení do neveřejné části digitálního povodňového plánu níže.