Povodňový plán obce Velký BeranovPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce Velký Beranov lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenou povodní z déletrvajících regionálních srážek mohou být zasaženy všechny toky, avšak riziko je vyšší u toků, které přijímají vodu kumulovanou z polí. Při intenzivních lokálních srážkách je řada částí obce ohrožována splachy z polí nacházejících se na svazích. Když dochází ke koncentraci přívalových vod a materiálu na obecních komunikacích, lesních stezkách a také na pozemcích domů.
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Velký Beranov, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Historické povodně

Povodně ve Velkém Beranově nejsou ničím neobvyklým, velká povodeň zasáhla obec například v roce 1998. Tehdy povodeň v místní části Bradlo zničila 200 metrů silnice, její oprava stála více než 750.000,- Kč. Další škody byly napáchány na majetku občanů.

 Povodeň z roku 1998

 

V roce 2012 zasáhly Velký Beranov přívalové deště spojené se silnou bouřkou. Povodeň zasáhla místní část Bradlo. Voda zaplavila pozemky kamením, větvemi a dalšími naplaveninami a celkově odřízla domy včetně jejich obyvatel. Byla zničena jediná přístupová cesta k domům v západní části obce.

Povodeň z roku 2012