Povodňový plán obce Velký BeranovHladinoměry - Velký Beranov

Dvorce (Jihlava)

Hlásný profil kategorie A se nachází 50 m pod mostem místní komunikace, na pravém břehu řeky Jihlavy. Profil má automatický sběr dat, který zasílá na ČHMÚ Brno a provozovateli hlásného profilu Povodí Moravy. Nula vodočtu byla stanovena na 501,70 m n. m.

Malý Beranov (Jihlava)

Hlásný profil kat. C se nachází na řece Jihlavě (ř. km 132,2) na lávce pro pěší, západně od obytné části obce. Provozovatelem hladinoměru je obec Malý Beranov.

Velký Beranov - Bradlo (IDVT: 10205812)

Hladinoměrná stanice Velký Beranov - Bradlo se nachází v lese na bezejmenném toku (IDVT: 10205812) na okraji základní sídelní jednotky. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Velký Beranov. Obec dále varuje městys Luka nad Jihlavou, který se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Jihlava).