Povodňový plán obce RůžďkaCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Růžďka jsou ohroženy objekty především podél vodního toku Růžďka. Níže uvedené objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci..
Ohrožené objekty na území obce Růžďka- agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Na území obce Růžďka jsou v evidenci kontaminovaných míst MŽP  uvedeny 2 lokality. Jedná se o distribuční transformační stanice v blízkosti vodního toku Růžďka.
Kontaminovaná místa na území obce Růžďka

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Růžďka.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Růžďka u předsedy povodňové komise obce.