Povodňový plán obce NemojanyHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Nemojany

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Nemojany a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Obec Nemojany spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p.
Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce je vodní tok Rakovec. Vodní tok Rakovec proniká do území obce ze severu, protéká vodní nádrží Chobot a následně se stáčí směrem na jihovýchod, kde prochází intravilánem obce a pokračuje za hranice katastru. Vodní tok Rakovec následně protéká katastrálním územím Tučapy, Komořany, Rousínov, Velešovice, Holubice a Křenovice. U obce Hrušky se vlévá do vodního toku Litava na jejím ř. km 20,4. Délka vodního toku Rakovec činí 37,1 km s plochou povodí 142,7 km2. Vodní tok Rakovec je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Dále zájmovým územím protéká vodní tok Luštínek.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Rakovec

Místo profiluř. kmQ[l/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hráz rybníka Chobot 20,5 97,3 2,6 3,6 5,8 8,4 12,0 18,5 25,0

 

Vodní toky na území obce Nemojany

Základní údaje o vodních dílech na území obce Nemojany

Přehled vodních děl na území obce Nemojany naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Nemojany se nachází vodní nádrž Chobot, která by v případě havárie mohla způsobit zvláštní povodeň. Je ve správě spolku Chobot Nemojany, z.s., ale vlastníkem je obec Nemojany.