Povodňový plán obce MorašiceCharakteristika zájmového území

Obec Morašice leží v Pardubickém kraji na severozápadním okraji okresu Svitavy, cca 6 km západně od města Litomyšl. Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Litomyšl. Obec tvoří čtyři části obce: Morašice, Lažany, Řikovice a Višňáry a tři katastrální území: Morašice, Řikovice a Lažany. Průměrná nadmořská výška je 355 m. K 1. 1. 2022 bylo v obci evidováno 736 obyvatel. Rozloha obce je 1 242,4 ha.

V Morašicích je možné využít mateřskou školu, základní školu od 1. do 9. třídy, kulturní dům. Dále své služby poskytují dětský, praktický a zubní lékař, prodejna smíšeného zboží, pošta a dvě pohostinství se základním občerstvením. Obcí také prochází značená cykloturistická trasa „Krajem Smetany a Martinů". Dopravně jsou Morašice dostupné po komunikace č. 358 z Litomyšle do Skutče a také jsou nedaleko hlavnímu dopravnímu tahu z Litomyšle do Vysokého Mýta (č. 35).

Katastrální území obce Morašice

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina, podcelku Loučenská tabule a okrsku Litomyšlský úval.

Okrsek Litomyšlský úval je tektonicky podmíněný úval v povodí Loučné s rozlohou 293,80 km2. Jedná se o členitý pahorkatinný povrch v oblasti vysokomýtské synklinály, se strukturně denudačními plošinami, kde převažuje 3. a 4. vegetační stupeň. Území je nepatrně zalesněno.

Území obce Morašice je z geologického hlediska tvořeno především spraší a sprašovou hlínou. V oblasti intravilánu převažují vápnito-jílovité pískovce následované smíšeným sedimentem podél Morašického potoka. Severovýchodně od obce se dále vyskytují také vápnité jílovce, slínovce a prachovce.

Terén v obci Morašice je převážně rovinatý, nadmořská výška v intravilánu se pohybuje okolo 350 m. Nejvyšší nadmořská výška se nachází na západní hranici katastru obce, kde dosahuje přibližně 400 m, převýšení mezi dnem Morašického potoka a nejvyššími místy v katastru tedy činí pouze 50 m. 

Digitální model reliéfu na území obce Morašice

Sklonitostní poměry na území obce Morašice

Struktura půdního fondu

V území obce Morašice jednoznačně dominuje půdní typ hnědozem luvická slabě oglejená, která se vyskytuje severně i jižně od intravilánu obce. Severovýchodně od intravilánu se vyskytuje menší plocha kambizemě modální a kambizemě oglejené, podél vodního toku Morašický potok se nachází půdní typ glej modální. Západně od intravilánu se vyskytuje ostrůvek luvizemě modální.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 1 242,4 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují.

Využití pozemků v obci Morašice (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 933,9 ha 75,2 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 27,0 ha 2,2 %
Sady 13,2 ha 1,0 %
Trvalé travní porosty 89,9 ha 7,2 %
Lesní půda 95,5 ha 7,7 %
Vodní plochy 8,1 ha 0,7 %
Zastavěné plochy 14,1 ha 1,1 %
Ostatní plochy 60,7 ha 4,9 %
Celková výměra k.ú. 1 242,4 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Morašice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 651 - 700 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplé klimatické oblasti MT10, východní cíp spadá do mírně teplé klimatické oblasti MT9.

Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT9 a MT10

Charakteristika MT9 MT10
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50