Povodňový plán obce HlubočkyCharakteristika zájmového území

Obec Hlubočky se nachází 11 km severovýchodně od města Olomouc a je součástí mikroregionu Bystřička. Spadá pod SO ORP Olomouc. Obec je v průměrné nadmořské výšce 382 m n. m. a dělí se na několik částí: Hlubočky, Hrubá Voda, Mariánské Údolí a Posluchov. K 1. 1. 2022 bylo v obci evidováno 4 175 obyvatel. Velikost obce činí 2 360,8 ha.

Obec leží v údolí řeky Bystřice mezi Nízkým Jeseníkem a Oderskými vrchy. V katastru obce se nachází dvě chráněná území. Jsou to Přírodní park Údolí Bystřice u Hluboček vyhlášený v roce 1995 a Přírodní rezervace Hrubovodské sutě, existující od roku 2000. Obec je rekreační oblastí krajského města Olomouc, nachází se zde několik chatových oblastí a Ski areál Hlubočky. Obcí prochází železniční trať číslo 310 z Olomouce do Opavy, která má v obci celkem 6 zastávek.

Území obce Hlubočky

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geologicky náleží do podcelků: Domašovská vrchovina a Oderské vrchy.

Domašovská vrchovina je členitá vrchovina na severní Moravě ve střední části Nízkého Jeseníku. Nejvyšší bod Červená hora (749 m n. m.) v Červenohorské vrchovině. 

Oderské vrchy jsou součástí geomorfologického celku Nízký Jeseník, jež leží na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje. V Oderských vrších, na území vojenského výcvikového prostoru Libavá, pramení řeka Odra.

Mezi okrsky řadíme Jílovskou vrchovinu, Kozlovskou vrchovinu a Radíkovskou vrchovinu. Jílovská vrchovina - střední část Dobříšské pahorkatiny, plochá vrchovina v povodí řek Vltavy a Sázavy. - Tvořena z proterozoických metobazitů, granodioritů, porfyrů, keratofyrů jílovského pásma, kontaktně metamorfovaných břidlic, drobů atd. Jedná se o silně erozně rozčleněný denudační reliéf porušený příčnými zlomy směru severozápad-jihovýchod.

Struktura půdního fondu

Na území správního obvodu obce Hlubočky z půdních typů převládá glejová fluvizem a modální glej v oblasti vodních toků, na zbytku území kyselá kambizem. Ta předurčuje území pro lesní porosty. Místní část Posluchov je tvořena luvizeměmi. 

 Využití pozemků v obci Hlubočky (dle ČSÚ k 1. 1. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 68 ha 2,9 %
Zahrady 53 ha 2,2 %
Sady 1 ha 0,0 %
Trvalé travní porosty 278 ha 11,8 %
Lesní půda 1 707 ha 72,3 %
Vodní plochy 34 ha 1,4 %
Zastavěné plochy 41 ha 1,7 %
Ostatní plochy 180 ha 7,6 %
Celková výměra k. ú. 2 361 ha 100,0 %

Klimatické charakteristiky

Na území obce Hlubočky je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 9 °C. Průměrný roční srážkový úhrn v polovině obce se pohybuje v intervalu 651 - 700 mm, v druhé části území v intervalu 601 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území obce do mírně teplých podoblastí MT10, MT9 a MT7. Severně a východně od obce přechází mírně teplá oblast v chladnou.

Charakteristika mírně teplých podoblastí MT10, MT9 a MT7

Charakteristika MT7 MT9 MT10
Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 400 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50