Povodňový plán obce BalinyHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Baliny

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Baliny a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Významným vodním tokem z hlediska povodňového ohrožení na území obce Baliny je Balinka. Největším vodním tokem je Balinka, na které je stanoveno záplavové území a dále se zde nacházejí menší vodní toky, u kterých hrozí rozvodnění v rámci přívalových povodní.

Balinka vzniká soutokem více toků, z nichž nejdelší pramení severovýchodně od Arnolce na svazích Havliny ve výšce cca 660 m n. m. Balinka je pravostranný přítok Oslavy, do které se vlévá ve Velkém Meziříčí ve výšce cca 420 m n. m. Plocha povodí činí 178,6 km2 a délka toku je 31,1 km. Její průměrný roční průtok v obci Baliny je 0,87 m3/s.

Dolní část toku v přírodním parku Balinské údolí je charakteristická táhlými mělkými písčinami s osamělými balvany, které střídají tůně v meandrech. Pouze místy se vyskytují peřejnaté úseky.

Dle plánu dílčího povodí od pramene po Lavičský potok (plocha povodí 132,26 km2, délka Balinky je 29,20 km), má vodní tok v tomto úseku zpevněné břehy na délce 3,0 km a v korytě se nachází 11 překážek. V povodí je nejvíce zastoupena orná půda (51,4 %), dále les a polopřírodní vegetace (27,8 %), smíšené zemědělské oblasti (14,1 %), trvalé travní porosty (3,8 %) a nejméně jsou zastoupeny uměle přetvořené plochy (3,0 %). Stávající stupeň ochrany obce Baliny vůči povodním na vodním toku Balinka je proti Q5.

Jednotlivé přítoky Balinky:

  • levostranné – Křivý potok, Blízkovský potok, Lavičský potok
  • pravostranné – Nadějovský potok, Tříhranný potok, Žďárka, Pohořílský potok, Svatoslavský potok

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Balinka

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Baliny, Balinka 6,97 0,869 12,6 27,9 38,8 77 100

Podélný sklon vodního toku Balinka

Vodní toky na území obce Baliny

Základní údaje o vodních dílech na území obce Baliny

Přehled vodních děl na území obce Baliny naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce na nacházejí 2 vodní nádrže, Velký rybník a Malý rybník. Rybníky se nacházejí v jihozápadní části obce na vodní linii, která se vlévá do Heřmanického potoka a nespadají do vodních děl s nutností technickobezpečnostního dohledu.