Povodňový plán obce ZděchovPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Obec Zděchov byla nejvýrazněji postižena povodněmi v letech 1997 a 2006. Největší škody napáchala povodeň v roce 1997, kdy došlo k celkovým škodám na obci ve výši 3,5 milionu Kč. Vyšší frekvence výskytu povodní postihující intravilán obce Zděchov je způsobena její lokalizací ve velmi zařízlém údolí s velmi výrazným sklonem svahů, po kterých dochází k povrchovému toku vod do intravilánu obce. Na většině drobných vodních toků a v horních povodích větších toků může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. 
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Zděchov, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Historické povodně

Povodeň v 60. letech 20. století
Město Jiříkov postihly povodně v 60. letech 20. století jak dokládají přiložené historické fotografie. Z fotografií je patrný rozliv Jiříkovského potoka na Náměstí a dle projíždějícího auta lze usuzovat, že na Náměstí bylo až 50 cm vody. Podrobnosti o povodni ale nejsou známy.