Povodňový plán obce ZboroviceCharakteristika zájmového území

Obec Zborovice se nachází ve Zlínském kraji ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž.. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 1462 obyvatel. 

Obec Zborovice se rozprostírá pod vrcholem Troják v pahorkatinné krajině na východě Litenčických vrchů. Součástí obce je také místní část Medlov ležící severně od samotného intravilánu Zborovic. Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami a statků doplněné o zemědělské a průmyslové komplexy. Západně od intravilánu katastrálního území Zborovic se nachází velké zemědělské družstvo. Velký průmyslový komplex je umístěn v centrální části obce.

Katastrální území obce Zborovice

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Co se týče geologických poměrů, největší část území obce Zborovice leží na spraších a sprašových hlínách. V okolí vodních toků se vyskytuje také písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment. Podloží vodních toků tvoří nivní sediment. Z geomorfologického hlediska se obec nachází v systému Alpsko-himalájském, provincii Západní Karpaty, subprovincii Vnější Západní Karpaty, oblasti Středomoravské Karpaty, celku Litenčická pahorkatina. Většina katastrálního území spadá do podcelku Orlovická vrchovina, avšak částečně do tohoto území ze severu zasahuje také Bučovická vrchovina. Většina katastrálního území se nachází v okrsku Medlovská vrchovina, kterou tvoří jíly, písky, štěrky karpatu a pleistocenní spraše. Tato plochá vrchovina se vyznačuje erozně denudačním povrchem s široce zaoblenými rozvodními hřbety, plošinami a různou měrou zahloubenými údolími. Z jihu do území obce zasahuje také okrsek Roštínská brázda. Většina zastavěného území obce se pohybuje v nadmořské výšce kolem 247 m n. m. Nejvyšší bod katastru dosahuje nadmořské výšky 396 m.


Struktura půdního fondu

Na území obce Zborovice dominuje půdní typ modální hnědozem. Vodní toky kopíruje glejová fluvizem, místy se vyskytuje také oglejená hnědozem.

Celková rozloha řešeného území činí 1 222,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (842.9 ha). Mezi další nejvíce zastoupené druhy pozemku patří lesní půda, která tvoří 15,8 % (193,2 ha), ostatní plochy, jež zabírají 6,8 % (82,6 ha), a zahrady rozkládající se na ploše 3,5 % (43 ha). 

Využití pozemků v obci Zborovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 842.9 ha 68.9 %
Chmelnice 0.0 ha 0.0 %
Vinice 0.0 ha 0.0 %
Zahrady 43.0 ha 3.5 %
Sady 19.4 ha 1.6 %
Trvalé travní porosty 5.0 ha 0.4 %
Lesní půda 193.2 ha 15.8 %
Vodní plochy 10.6 ha 0.9 %
Zastavěné plochy 26 ha 2.1 %
Ostatní plochy 82.6 ha 6.8 %
Celková výměra k.ú. 1222.6 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá obec do teplé klimatické oblasti T2. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a krátkou a mírnou až mírně chladnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 550–700 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 9–10 °C. 

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50