Povodňový plán obce TvoroviceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Tvorovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Tvorovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Intravilánem obce Tvorovice protéká Tvorovický potok. Dříve se pramen nacházel někde ve svahu v západní části obce (západojihozápadně od č. p. 121), kde je terén lehce zařezaný a vytváří přirozenou prohlubeň. Pramen byl dříve regulován, zaorán a zrušen a v současné době se nevyskytuje na původním místě. Místo původního koryta na sebe upozorňuje při přívalových povodních, kdy se do vytvarovaného terénu stékají přívalové vody.

V současné době se voda v Tvorovickém potoce objevuje v zahradách domů č. p. 21 a 22 a teče východojihovýchodním směrem zahradami (místy je zatrubněný a místy je jeho koryto odkryto). U fotbalového hřiště se potok stáčí více k jihu, opouští intravilán obce a teče podél vodního díla Tvorovice a poté odtéká z území obce. Tvorovický potok poté teče dále jihovýchodním směrem, protéká a obtéká obec Měrovice nad Hanou a poté se vlévá do Hané. Celková délka toku je 7,5 km.

Nad koupalištěm obce se nachází další bývalý vodní tok, který v současné době připomíná necelých 100 m dlouhé koryto, které je dnes součástí Tvorovického potoka. Dříve byl tento vodní tok nejvýznamnějším vodním tokem v obci (dle map Stabilního katastru, které byly vypracovány pro obec Tvorovice v roce 1833), jehož pramen se nacházel severovýchodně od intravilánu obce. Potok protékal jihovýchodním směrem kolem intravilánu obce a od současného fotbalového hřiště víceméně kopíroval dnešní koryto Tvorovického potoka. Vodní tok byl nejspíš v rámci zvyšujícího se tlaku po orné půdě a možnému vyschlému stavu zrušen.

Dříve měl nejspíš současný Tvorovický potok charakter menšího přítoku zmiňovaného většího vodního toku a vléval se do něj u současného fotbalového hřiště. Z geomorfologie terénu bychom v katastrálním území obce mohli identifikovat více míst, kudy dříve mohly protékat nějaké vodní toky (možná pouze občasné, voda v nich protékala jenom v části roku). Dnes tato možná bývalá koryta připomínají pouze charakteristické tvary v terénu.

Dalším vodním tokem, který protéká územím obce je Klenovický potok. Z hlediska povodňového nebezpečí není významným tokem, jelikož protéká pouze na hranici s katastrem obce Pivín a v jeho blízkosti se nenachází žádné budovy.

Na území obce jsou dále vybudovány meliorace na několika lokalitách, jejichž dokumentaci se podařilo dochovat. Meliorace se nacházejí v západní části území obce, kudy protéká Klenovický potok a rozsáhlý meliorační systém je vybudován severně a severovýchodně od koupaliště. Posledním územím, kde jsou meliorace vybudovány je oblast mezi zemědělským areálem a Tvorovickým potokem. Více na Informačním systému melioračních staveb, vrstva "Stavby dle ZVHS".

 

Vodní toky na území obce Tvorovice


Základní údaje o vodních dílech na území obce Tvorovice

Přehled vodních děl na území obce Tvorovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce se nachází 1 významné vodní dílo: rybník Tvorovice. Rybník byl vybudován mezi lety 2003 - 2004 a je rozdělen na 2 části: menší vodní plochu a větší vodní plochu o maximální hloubce kolem 2 metrů. Rybník byl vybudován za účelem zachycení vody v krajině, posílení diverzity a ekologické funkce krajiny. V současné době slouží jako místo k rekreaci a hospodaří na něm místní rybářský spolek.