Povodňový plán obce TravčicePřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů

Záplavová území v oblasti obce Travčice

Obec Travčice a především její část Nučničky byla zasažena přirozenými povodněmi v letech 2002 a 2013. Ta mohutnější z roku 2002 si vynutila evakuaci celé části Nučničky, zatopeny byly i sklepy několika domů v Travčicích. V roce 2013 byla povodeň podobně závažná. V Nučničkách bylo zaplaveno 90 % domů. Obě tyto povodně byly způsobeny letními přívalovými dešti výše na toku Labe a Ohře, což v okolních obcích mělo podobné následky jako v Travčicích. Nučničky se nacházejí přímo u břehu Labe a okolní nížinatý terén netvoří žádnou přirozenou zábranu, proto je tato část obce rizikovým územím. Na druhou stranu, okolní terén a vlastnosti toků zamezují v této oblasti vzniku povodní následkem ledových jevů nebo krátkodobých intenzivních deštů na území obce.
Bližší charakteristiky území ovlivňující průběh povodně jsou uvedeny v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 Historické povodně


Historické povodně na území obce Travčice


Značky hladiny Labe u přívozu v Nučničkách při povodních 2002 a 2013


Letecký snímek Nučniček při povodních 2002

Povodně 2002 přesahovaly svým rozsahem povodně s n-letostí Q100, v roce 2013 se povodně hodnotám Q100 téměř rovnaly. V obou případech byla kriticky zasažena oblast toku Labe od Mělníka až po hranice v Hřensku. Situace vyvstala z intenzivních srážek v oblastech horních toků Ohře a především Labe. V roce 2013 navíc k povodním přispěl nepříznivý posun srážek proti směru toku Ohře, což vyvolalo dlouhodobější povodňové vlny a významné zvýšení hladiny na soutoku zmíněných toků. V roce 2002 byl v úseku Mělník - Děčín v provozu jediný silniční most přes Labe v Roudnici n. Labem. Dopravu přes Labe zajišťovaly v tomto úseku pouze železniční mosty v Děčíně, Ústí n. Labem a Lovosicích. V Ústí v roce 2002 Labe kulminovalo na 11,85 m, v roce 2013 na 10,65 m, více než čtyřnásobně oproti běžné výšce hladiny 2,5 m. V kraji bylo při těchto povodních zasaženo přes 50 obcí a evakuováno více než 10 tisíc obyvatel, značná část však i přes výzvy zůstala v kritických oblastech. V roce 2002 došlo k úplné evakuaci části Nučničky, zatopeny byly i sklepy domů v Travčicích. Při povodních v červnu 2013 byly škody v obci Travčice vyčísleny místním zastupitelstvem na 1 360 000 korun, zasaženo bylo 90 % domů v Nučničkách.