Povodňový plán obce SvijanyCharakteristika zájmového území

Obec Svijany se nachází u hranice Středočeského a Libereckého kraje u silnice R10 (E65) mezi Mnichovým Hradištěm a Turnovem na pravém břehu Jizery. Obec spadá do SO ORP Turnov a leží v Libereckém kraji. K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno (dle dat ČSÚ) 358 obyvatel.

K význačným dominantám obce patří zámek Svijany a proti němu ležící známý pivovar Svijany, při břehu Jizery leží monumentální areál Mlýnů Perner a na protilehlém břehu se nachází nenápadná, za to velmi architektonicky zajímavá budova malé vodní elektrárny.

Přehledová mapa

Katastrální území obce Svijany

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologické členění:
Oblast: Hercynská
Provincie: Česká Vysočina
Soustava: Česká tabule
Podsoustava: Severočeská tabule
Celek: Jičínská pahorkatina
Podcelek: Turnovská pahorkatina
Okrsek: Mnichovohradišťská kotlina

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká Vysočina, do soustavy Česká tabule, podsoustavy Severočeská tabule, celku Jičínská pahorkatina, podcelku Turnovská pahorkatina a do okrsku Mnichovohradišťská kotlina.

Okrsek Mnichovohradišťská kotlina leží ve střední a západní části Turnovské pahorkatiny. Strukturně denudační sníženina má rozlohu 98,62 km2 a protéká jí Jizera. V členitosti terénu jsou charakteristické rozsáhlé úpatní povrchy (kryopedimenty), navazující na pleistocenní terasy. Údolí jsou většinou měkká s širokými nivami, ve kterých při střední části vytváří řeka Jizera ve vápnitém pískovci neckovité údolní tvary s výklenky a bočními koryty ve skalních stěnách. U obce Příšovice se nacházejí v údolní Nivě zatopené bývalé pískovny. Na méně než 10 % plochy se nacházejí lesní porosty. Obec Svijany se rozkládá ve střední části okrsku mírně posunutá k severní hranici.

Území obce Svijany je tvořeno vápnitými a slínitými pískovci až slínovci a vápnitými jílovci. Tyto vrstvy byly v pleistocénu překryty spraší a sprašovými hlínami, v okolí vodních toků se v holocénu vyvinuly nivní sedimenty tvořené především hlínami, písky a štěrky.

Terén v obci Svijany je poměrně kopcovitý, ve středu katastrálního území se nachází plošina, od které nadmořská výška klesá na všechny světové strany, zejména k vodnímu toku Jizera je klesání strmější. Nejvyšší nadmořská výška v obci je 277,4 m n. m. v blízkosti areálu pivovaru a nejnižším místem je koryto řeky Jizery při opouštění katastrálního území obce s výškou 231 m n. m.

Zastavěné území obce se nachází v kopcovitém terénu s expozicí převážně k jihovýchodu. Při pohledu od Jizery je levá část s pivovarem a zámkem umístěna ve svažitějším území. Pouze několik nemovitostí se nachází pod svahem, jedním z nich je rozsáhlý areál mlýnů Perner, který leží přímo u jezu. Pravá část leží v mírném svahu na břehu Jizery a je ze spodní části ohraničena jejím pravostranným přítokem – Příšovkou.

Průměrná nadmořská výška území obce je 265 m n. m., nejvyšší bod se nachází v severní části katastrálního území obce (278 m n. m.) a nejnižší bod leží u toku Jizery na jihu obce (231 m n. m.).

Digitální model reliéfu území obce Svijany

 

Průměrná sklonitost reliéfu území je 3,44° s maximy přesahující 58° a to na náspech dálnice D10 a silnice č. II/610. Velké sklonitosti svahů nalezneme také v jižní části obce v zařezaném údolí Jizery na pravém břehu.

Sklonitostní poměry na území obce Svijany

Struktura půdního fondu

Na území obce se vyvinulo několik půdních typů: hnědozemě (modální a luvická), šedozem (modální), při pravém břehu Jizery se vyvinul pseudoglej (pelický) a v okolí Jizery se dále mohou vyskytovat fluvizemě.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 269,9 ha. Pozemky na území obce jsou majoritně využívány k zemědělským účelům, o čemž svědčí i zastoupení jednotlivých druhů pozemků. Na území obce je nejvíce zastoupená orná půda (69,2 %), která má oproti celostátnímu průměru zastoupení orné půdy téměř dvojnásobný podíl plochy. Dále ve srovnání podílu zastoupení jednotlivých ploch s průměrem ČR mají zahrady (6,0 %) téměř trojnásobný podíl plochy a ovocné sady (3,9 %) mají bezmála sedminásobné zastoupení. Trvalé travní porosty (5,7 %) a vodní plochy (1,1 %) mají poloviční zastoupení a zastavěné plochy a nádvoří (2,9 %) mají zastoupení o polovinu vyšší. Ostatní plochy (9,8 %) mají srovnatelné zastoupení ve srovnání s průměrem ČR a lesní porosty (1,4 %) jsou na území obce zastoupeny minimálně.

Využití pozemků v obci Svijany (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Zemědělská půda celkem 229 ha 84,8 %
  Orná půda 186,7 ha 69,2 %
Chmelnice, vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 16,3 ha 6,0 %
Ovocné sady 10,5 ha 3,9 %
Trvalý travní porost 15,4 ha 5,7 %
Nezemědělská půda celkem 40,9 ha 15,2 %
  Lesní pozemky 3,9 ha 1,4 %
Vodní plochy 2,9 ha 1,1 %
Zastavěná plocha a nádvoří 7,7 ha 2,9 %
Ostatní plochy 26,4 ha 9,8 %
Celková výměra katastrálního území 269,9 ha


Klimatické charakteristiky

Na území obce Svijany je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 651 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplé klimatické oblasti MT11.

Mírně teplá klimatická oblast MT11 se vyznačuje tím, že jaro s podzimem je mírně teplé a krátké, léto je dlouhé, teplé a suché a zima je mírně teplá, velmi suchá a krátká s krátkým trváním sněhové pokrývky. Počet dní se srážkami nad 1 mm je 90 - 100, počet jasných dnů je 40 - 50, počet zamračených dnů je 120 - 150 a počet dnů se sněhovou pokrývkou je 50 - 60.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT11

Charakteristika MT11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50