Povodňový plán obce RapotínPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce Rapotín lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenou povodní z déletrvajících regionálních srážek mohou být zasaženy všechny toky, avšak riziko je vyšší u významnějších vodních toků, zejména na řece Desné a jejích přítocích (Rejchartický potok - povodeň v roce 1997 se projevila na spodním úseku toku, Losinka - povodeň v roce 1997 se projevila na celém úseku toku protékajícím katastrálním územím, bezejmenná vodoteč P1 - povodeň v roce 1997 se projevila na 80 % území toku z důvodu přítoku povrchových vod z řeky Desné, bezejmenná vodoteč P2 - především čelní vtok zatrubněné části toku (DN 500) na začátku toku). Na řece Losince může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období.
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Rapotín, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry.

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

Historické povodně

Obec Rapotín byla nejsilněji zasažena povodněmi v roce 1997. Povodňová situace v červenci 1997 byla způsobena dvěma epizodami vydatných dlouhotrvajících srážek. Srážky na území ČR započaly 4. 7. 1997, kdy střední Evropa byla pod vlivem zvlněné studené fronty, která postupovala pozvolna od jihozápadu k severovýchodu. Její přechod byl provázen četnými bouřkami a lijáky. Vytvořila se prohlubující se tlaková níže, která postupovala 5. 7. – 6. 7. směrem k severovýchodu na západní Ukrajinu. Zpravidla tlaková níže nad Ukrajinou postupuje dál k severovýchodu, postupně se vyplňuje a slábne anebo se začíná vracet směrem na západ až severozápad (tzv. retrográdní postup níže) a rovněž zaniká. Tentokrát srážky ale pokračovaly ještě o dva dny déle, protože Azorská výše se přesunula k jižní Skandinávii, čímž došlo k zablokování retrográdního postupu tlakové níže, která se tak zastavila nad územím jižního Polska. Mezi tlakovou výší a tlakovou níží výrazně zesílil tlakový gradient s následným zvýšením rychlosti větru ze severních směrů. V důsledku toho došlo k zesilování úhrnů spadlých srážek na návětrné straně hor – severní a severovýchodní svahy Krkonoš, Orlických hor, Jeseníků a Beskyd. 9. 7. tlakový gradient začal slábnout a srážky na celém území ČR ustaly. Druhé srážkové období započalo 17. 7., kdy došlo k přibližování, a nakonec ke splynutí dvou frontálních systémů.

Rozložení pětidenních úhrnů srážek v období od 4.–8. 7. 1997 [mm] – vlna

Povodeň v roce 1997 byla natolik ničivá, že strhla železnici vedoucí ze Šumperka do Koutů nad Desnou a do Sobotína. Velká voda poničila železnici tak silně, že ministerstvo dopravy silně uvažovalo, že trať zruší úplně a vlakovou dopravu nahradí autobusovou. O její obnovení se zasloužilo vytvoření svazku obcí údolí Desné, který trať převzal a opravil.

 Řeka Desná vylitá z břehů - v pozadí ulice Za Hutí a čistička odpadních vod

Řeka Desná vylitá z břehů - v pozadí ulice Za Hutí a čistička odpadních vod

Povodeň na řece Desné v Rapotíně - ulice Za Hutí u sklárny

Povodeň na řece Desné v Rapotíně - ulice Za Hutí u sklárny

Povodeň na řece Desné v Rapotíně - sídliště Rapotín

Povodeň na řece Desné v Rapotíně - sídliště Rapotín

Povodeň na řece Desné v Rapotíně - oblast u sídliště Rapotín

Povodeň na řece Desné v Rapotíně - oblast u sídliště Rapotín

Povodeň na řece Desné v Rapotíně - ulice Na Soutoku

Povodeň na řece Desné v Rapotíně - ulice Na Soutoku

Povodeň na Desné v Rapotíně u strženého silničního mostu ve směru Rapotín - Petrov nad Desnou

Povodeň na řece Desné v Rapotíně - ulice V aleji

Povodeň na řece Desné v Rapotíně - ulice V aleji