Povodňový plán obce RapotínPředpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně (zejména o intenzivních srážkách, bouřkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech). Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Povodím Moravy, s. p. Informace poskytuje SIVS (Systém integrované výstražné služby) / hlásná a předpovědní služba Českého hydrometeorologického ústavu prostřednictvím internetových stránek ČHMÚ.

Organizace předpovědní povodňové služby na území obce Rapotín:

  • zpráva o nebezpečí povodně může přijít od Českého hydrometeorologického ústavu nebo Povodí Moravy, s. p., cestou Povodňové komise ORP Šumperk nebo HZS Olomouckého kraje
  • zpráva o nebezpečí povodně může přijít v případě lokálních vydatných dešťů nebo tajícího sněhu od povodňové komise obce Velké Losiny, která se nachází výše na toku Losinka. Dále od povodňové komise obce Rejchartice, která se nachází výše na toku Rejchartický potok 
  • v případě lokálních vydatných dešťů nebo tajícího sněhu bude povodňová komise obce informovat obec Vikýřovice a město Šumperk, které se nachází níže na toku Desná
  • zpráva o nebezpečí povodně může přijít i cestou hromadných sdělovacích prostředků (TV, rádio, rozhlas, zpravodajství na internetu atd.)

Vlastníci a uživatelé vodních děl oznámí nebezpečí zvláštní povodně povodňovému orgánu, Hasičskému záchrannému sboru České republiky a v případě nebezpečí z prodlení varují bezprostředně ohrožené fyzické a právnické osoby. Povinnost vlastníků a uživatelů informovat další subjekty (o nebezpečí, manipulacích), musí být zakotvena v manipulačních řádech příslušných vodních děl.

ČHMÚ - důležité odkazy:
KONTAKTY: Příloha: Plán spojení na důležité organizace