Povodňový plán obce PustiměřPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce lze v současnosti předpokládat potenciální možnost výskytu všech druhů přirozených povodní. Přirozenou povodní z déletrvajících regionálních srážek mohou být zasaženy všechny toky, nicméně nejvýznamnější riziko je u Pustiměřského potoka. K povodni může dojít především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. Při intenzivních lokálních srážkách je obec ohrožována soustředěným povrchovým odtokem. Obec Pustiměř byla v minulosti nejvýrazněji postižena povodněmi v letech 1966, 1988, 2006 a 2007
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Pustiměř, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry.

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Historické povodně

Povodeň 1966 – povodně po celé obci, vlivem přívalových srážek došlo ke splavení nánosů z vrchoviny „Réhňa“ nad obcí do spodních částí obce, dále došlo k rozvodnění potoka, po obci znatelné nánosy bahna, zatopené přízemí domů a sklepy.

Povodeň 1988 – po vytrvalém dešti došlo ke splavení vody s bahnem ze svahů do části obce zvané Buchtál, opět zatopené přízemí domů a sklepy.

Povodeň 2006 – vlivem vytrvalého deště došlo k rozvodnění potoka, zatopeny byly zahrady kolem Pustiměřského potoka, škody na úrodě.

Povodeň 2007 – po vydatných, přívalových deštích došlo k rozlití Pustiměřského potoka, byly zatopeny zahrady kolem potoka, vyvráceny stromy, poškozena cesta kolem potoka, v části „Réhňa“ nánosy štěrku na komunikacích z blízkého lesa, bahno z vrchoviny „Réhňa“ se objevilo na komunikacích v nově vznikající zástavbě.