Povodňový plán obce ProsečnéOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Vrchlabí.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Prosečné.

Osoby na území obce Prosečné budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodni již Q5 může dojít k zaplavení místní komunikace na jihu katastru obce. Při soutoku vodního toku Labe a Malé Labe může dojít k zpětnému vzdutí toku a tím zaplavení prostoru místní komunikace a přilehlých objektů. V minulosti toto místo bylo zcela neprůjezdné a doprava byla zajištěna pomocí lodí. 
Dopravní omezení na území obce Prosečné
Objízdné trasy na území obce Prosečné

Dopravní omezení objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.