Povodňový plán městyse OstrovačiceCharakteristika zájmového území

Městys Ostrovačice se nachází v Jihomoravském kraji v SO ORP Rosice. Krajina v okolí Ostrovačic je kopcovitá, městys sám však leží v údolí Boskovické brázdy, která tvoří pomyslný počátek Českomoravské vrchoviny. K 1. 1. 2023 bylo v městysi evidováno 813 obyvatel (dle ČSÚ). Rozloha městyse je 780,1 ha.

Co se týče využití půdy na území městyse, tak převažuje orná půda a těsně za celostátním průměrem je půda lesní. Z lesní půdy převládají lesy smíšené, listnaté a na posledním místě jehličnaté.

 Katastrální území městyse Ostrovačice

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, soustavy Česko - moravské  a podsoustavy Brněnská vrchovina. Území městyse Ostrovačice pak řadíme do celku Boskovická brázda, Bobrovská vrchovina, podcelku Oslavanská brázda a Lipovská vrchovina, okrsku Omická vrchovina - jedná se o členitou vrchovinu o rozloze 42,28 km2. Složená je z granodioritu, dioritu a zbytků pláště brněnského plutonu. Na skalních horninách spočívají miocenní usazeniny spraše.
Dalším zastoupeným okrskem na území je Hvozdenská pahorkatina - členitá pahorkatina s povrchem ukloněným od Z k V. Rozloha je 25,11 km2. Tvořena je usazeninami permu Boskovické brázdy a překrytými závějemi spraší.
Posledním okrskem je Rosická kotlina - jedná se o plochou sníženinu protékanou řekou Bobravou. Rozloha je 21,31 km2. Vytvořená je v usazeninách Boskovické brázdy.

Digitální model reliéfu městyse Ostrovačice

Z hlediska složení a tektonické stavby se území vyznačuje střídáním spraší, jílovců, hlinitých a písčitých sedimentů. Ve východní části zájmového území se zvedají svahy tvořené granodioritem Bobrovické vrchoviny.

Sklonitostní poměry na území městyse Ostrovačice

Struktura půdního fondu

Na území Ostrovačic dominují černozem luvická a hnědozem modální, které se nacházejí v intravilánu městyse a jeho okolí. Dále se zde nacházejí různé typy kambizemě, a to kambizem modální, mesobazická nebo dystrická. Kambizemě se vyskytují v oblasti lesů. V okolí vodních toků se nachází fluvizem glejová. Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území je 780,1 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území městyse vyskytují. Dominuje zde orná půda, dále pak významný podíl má také lesní půda.

Využití pozemků v městysi Ostrovačice  (dle ČSÚ k 31. 12. 2023)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 379,5 ha 48,6 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 21,6 ha 2,0 %
Sady 1,4 ha 0,2 %
Trvalé travní porosty 15,7 ha 2,0 %
Lesní půda 236,2 ha 30,3 %
Vodní plochy 3,3 ha 0,4 %
Zastavěné plochy 18,0 ha 2,3 %
Ostatní plochy 104,4 ha 13,3 %
Celková výměra k. ú. 780,1 ha 100,0 %

Klimatické charakteristiky

Na území městyse Ostrovačice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 600 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá celé zájmové území do mírně teplé oblasti MT11. Ta se vyznačuje dlouhým teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika klimatické oblasti MT11

Charakteristika MT11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50