Povodňový plán obce KřtěnovHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Křtěnov

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Křtěnov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky na území obce Křtěnov

Nejvýznamnějším tokem na území obce je Hodonínka (nebo též Křtěnovský potok), která vzniká spojením dvou bezejmenných toků poblíž obce Nyklovice (severozápadně od obce Křtěnov). Koryto Hodonínky není po město Olešnici nijak regulované a výrazně meandruje. Spolu s meandry se zde dochovaly původní porosty olšin. Na území obce Křtěnov jsou již zásahy do toku viditelné – koryto je zčásti zpevněné a také zde bylo vybudováno několik protipovodňových opatření (viz Odtokové poměry). Intravilánem obce protéká Hodonínka severojižním směrem, pak se tok ostře stáčí západním směrem (zde došlo k napřímení toku), dále obtéká Podhrázský Mlýn a pokračuje na jih směrem k obci Hodonín. Rozloha povodí Hodonínky činí 67,9 km2 a jeho členitost kolísá od 340 do 760 m n. m. (průměrná nadmořská výška je 591 m). Hodonínka ústí zleva do Svratky ve Štěpánově.

Významným levostranným přítokem Hodonínky je Veselský potok. Na Veselském potoku se nachází soustava vodních nádrží Horní rybník (Jericho), Dolní rybník (Kačeňák) a Obecní rybník. Vzhledem k tomu, že je tok v intravilánu města Olešnice zatrubněný, kapacita koryta je omezena, tak byla vybudována v horní části toku soustava suchých poldrů, které by měly ochránit město Olešnici a zároveň i obec Křtěnov před případnou povodní (viz Odtokové poměry a dPP města Olešnice).

Základní údaje o vodních dílech na území obce Křtěnov

Přehled vodních děl na území obce Křtěnov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Křtěnov se nachází jedna menší vodní nádrž, která by mohla ohrozit objekty v části nazvané místním názvem Na Samotě. Podrobnější popis se nachází v kapitole Odtokové poměry.