Povodňový plán obce Jakubčovice nad OdrouHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Jakubčovice nad Odrou

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Jakubčovice nad Odrou a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Katastr obce spadá do působnosti Povodí Odry, státní podnik. Nejvýznamnějším vodním tokem je Odra, která protéká celým intravilánem obce Jakubčovice nad Odrou. V intravilánu obce se do Odry vtékají její dva pravostranné přítoky, a to Suchá a Dobešovský potok. Právě místa soutoku jsou nejvíce ohrožující body z hlediska povodňové hrozby. Dalším významným tokem na území obce je 2,03 km dlouhý náhon Jakubčovice, který je z velké části zatrubněn. Zejména v zatrubněných částech hrozí zachycení spláví a následné snížení průtočného profilu, které může vést k vylití vody z koryta a zaplavení okolí.

Řeka Odra pramení pod Fidlovým kopcem v Oderských vrších na Moravě v nadmořské výšce 633 m n. m. Řeka tvoří zhruba 8 km dlouhou hranici mezi Polskou a Českou republiku, přičemž území ČR opouští pod Bohumínem u Kopytova pod soutokem s Olší v nadmořské výšce 190 m n. m. Odra má na území České republiky délku 131,7 km, zbývající délka přes Polskou republiku až po ústí do Baltského moře činí 734 km. Odshora od soutoku s Budišovkou (v km 97,4) po ústí Olše je Odra ve správě státního podniku Povodí Odry, horní trať až k prameni (km 97,4 – 127,8) spadá do Vojenského újezdu Libavá.

Přímo do Odry ústí celkem 9 přítoků - Luha, Jičínka, Bílovka, Lubina, Ondřejnice, Porubka, Opava, Ostravice a Olše. Mimo ně do Odry ústí ještě řada toků dalších, mezi nimiž ty, které mají plochu povodí větší než 10 km2, je nutno jmenovat Smolenský, Lažský, Mastnický, Milovanský, Plazský, Vraženský, Husí, Butovický, Pustějovský a Ludgeřovický potok, a dále pak Budišovku, Čermnou, Suchou, Sedlnici, Polančici, Černý příkop, Orlovskou Stružku, Bečvu (Vřesinskou) a Bohumínskou Stružku.

Významné vodní toky na území obce Jakubčovice nad Odrou


Základní údaje o vodních dílech na území obce Jakubčovice nad Odrou

Přehled vodních děl na území obce Jakubčovice nad Odrou naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na místě bývalého odkaliště v blízkosti kamenolomu se v současnosti nachází jedna menší nádrž sloužící k recyklaci vody pro provoz kamenolomu, která ale obec neohrožuje. V blízkosti průmyslového podniku METAL MB, s. r. o. se nachází menší nádrž, kterou protéká náhon.