Povodňový plán obce Dolní MoravaCharakteristika zájmového území

Obec Dolní Morava se nachází v Pardubickém kraji ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Králíky. Od města Králíky je obec vzdálena asi 7 km severním směrem a od bývalého okresního města Ústí nad Orlicí asi 45 km severovýchodním směrem. Obec je tvořena třemi katastrálními územími (Dolní Morava, Horní Morava a Velká Morava). K 31. 12. 2022 zde bylo evidováno 421 obyvatel. Rozloha obce je 3 657 ha.

Celá severní část správního území obce leží v národní přírodní rezervaci Králický Sněžník. Byla vyhlášena Ministerstvem životního prostředí České republiky dne 14. 12. 1990 (číslo předpisu 6/91). Zaujímá katastrální území Horní Morava a Velká Morava (celkem 1 235,55 ha) v Pardubickém kraji a Sklené u Malé Moravy a Stříbrnice (celkem 495,12 ha) v Olomouckém kraji. Nyní zaujímá plochu 3 065,91 ha, z toho ochranné pásmo 1 371,24 ha. V NPR Králický Sněžník jsou roztroušeně zachovaná unikátní rostlinná společenstva přirozených horských bučin, suťových javořin, pramenišť, rašelinišť a v nejvyšších partiích masívu Králický Sněžník společenstva subalpinských a alpinských luk svazu Nardo-Agrostion tenuis se subalpinskými druhy hmyzu.

Na území obce se nenachází žádné zařízení lékařské péče. Nejbližší nemocniční zařízení je vzdáleno 12 km v obci Červená Voda. Ve městě Králíky se nachází nejbližší zdravotní středisko. V Dolní Moravě se nenachází žádná MŠ ani ZŠ. Do mateřské školy děti dojíždějí do Červeného Potoka (místní část města Králíky) a do Základní školy dojíždějí přímo do města Králíky. Pro občany je k dispozici obecní knihovna. Počet podnikatelských subjektů přesahuje 100. V obci působí Sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž a Sportovní klub. 

Území obce Dolní Morava

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 3 657 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní porosty (76,0 %). Trvalé travní porosty tvoří 18,5 %. Dále se zde vyskytuje orná půda (2,5 %) ostatní plochy (2,1 %), vodní a zastavěné plochy (0,7 %). Zahrady zabírají pouze 0,2 % území. 

Využití pozemků v obci Dolní Morava (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 90,5 ha 2,5 %
Zahrady 7,8 ha 0,2 %
Trvalé travní porosty 677,6 ha 18,5 %
Lesní půda 2 778,5 ha 76,0 %
Vodní plochy 13,7 ha 0,4 %
Zastavěné plochy 13,6 ha 0,3 %
Ostatní plochy 75,3 ha 2,1 %
Celková výměra k. ú. 3 657,0 ha 100,0 %

Dopravní infrastruktura

Dopravní přístup do širšího území zajišťují především silnice I. třídy a to ve směru sever - jih silnice I/43 (Brno - Svitavy - Králíky - st. hranice), která má vazbu na silniční síť Polské republiky, a to prostřednictvím hraničního přechodu Dolní Lipka - Boboszów. Na ni v jižní části území navazuje silnice I/11 (Hradec Králové - Žamberk - Šumperk). Další významnou trasou je silnice II/312 (Žamberk - Králíky). Tato silnice je na západě připojena v prostoru Žamberka na silnici I/11 (Hradec Králové - Šumperk) a na východě v prostoru Dolní Lipky se připojuje na silnici I/43, od které se v Králíkách opět odpojuje a pokračuje východním směrem na Hanušovice.

Kromě silniční dopravy je v širším území zastoupena i železniční doprava, a to železničními tratěmi č. 024 Ústí n/Orlicí - Letohrad - Lichkov - Hanušovice a č. 025 Dolní Lipka - Štíty. Z širších hledisek má pro území dopravní význam především úsek železniční tratě č. 024 Letohrad.

 Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geologického hlediska náleží zájmové území ke krystaliniku severovýchodní části Českého masivu, označovaného jako západosudetská soustava (lugikum). V podrobnějším členění je území součástí východní části orlicko-kladské klenby. Názory na stavbu území, její členění do jednotlivých sedimentárních, metamorfních a tektonických jednotek nejsou dosud zcela sjednoceny. Nejčastěji je přijímáno dělení podle Z. Mísaře a jeho skupiny, které vyčleňuje do samostatných jednotek tzv. krystalinikum orlicko-kladské se skupinou sněžnickou a stroňskou, krystalinikum novoměstské, zábřežské a staroměstské. Krystalinikum novoměstské, zábřežské a staroměstské představují plášť jádra orlicko-kladské klenby a budují je krystalické horniny nižšího stupně metamorfózy.

Správní území obce Dolní Morava leží v nadmořské výšce od cca 570 m, při řece Moravě na jihu, po 1 423 m na vrcholu Králického Sněžníku. Půdotvornými substráty jsou v západní části zvětraliny vyvřelin a metamorfovaných hornin (kyselá až neutrální intruziva a metamorfika), ve východní části jsou to spraše. Zvětralinový plášť je třetihorního až druhohorního stáří. Tvoří jej převážně jílovito - písčité až jílovité zvětraliny, původně vzniklé za tropického klimatu na horninách algonkických (migmatity synkinematické) a ovlivněné čtvrtohorním zvětráváním. Čtvrtohorní pokryvy jsou plošně malé o nepatrných až malých mocnostech. V území se vyvinuly převážně písčitohlinité a hlinitopísčité hnědé horské lesní půdy místy s obsahem štěrku.

Klimatické charakteristiky

Na většině území obce Dolní Morava se podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) pohybuje v intervalu 6,1 - 7 °C a v okrajové části v intervalu 7,1 - 8 °C. Průměrný roční srážkový úhrn na území obce je 801 - 1000 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území obce do chladných klimatických podoblastí CH6 a CH7.

Charakteristika vybraných klimatických podoblastí CH6 a CH7

Charakteristika
CH6
CH7
Počet letních dnů 10 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 140 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 60 - 70 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 14 - 15 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 2 - 4 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 5 - 6 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 140 - 160 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 600 - 700 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 400 - 500 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 120 - 140 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50