Povodňový plán obce ChvalčovHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Chvalčov

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Chvalčov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším tokem v území obce je Bystřička, pramenící na jižních svazích Čerňavy v katastru obce Chvalčov. Do Moštěnky ústí u Dřevohostic v 234 m n. m. K omezení rychlosti proudění vody v korytě toku bylo vybudováno několik stupňů a přepadů. Povodí se rozkládá na ploše přibližně 43,5 km2 a má protažený tvar. Celková délka toku je cca 18 km. Většina povodí Bystřičky je zalesněná. Bystřička protéká Chvalčovem, Bystřicí pod Hostýnem, Křtomilí, Lipovou a Dřevohosticemi. V Dřevohosticích se Bystřička vlévá do řeky Moštěnky. Moštěnka se před Kroměříží stéká s Malou Bečvou, a poté se vlévá do Moravy v nadmořské výšce 189,3 m. Koryto řeky Bystřičky je značně regulované. V okolí řeky bylo vybudováno několik opatření na omezení povodní. Obci hrozí povodně především z přívalových dešťů.

Bystřička má v katastrálním území obce několik levostranných i pravostranných bezejmenných přítoků, většinou se však jedná o krátké vodní toky, které stékají z okolních svahů.

Podélný sklon vodního toku Bystřička

Vodní toky na území obce Chvalčov 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Chvalčov

Přehled vodních děl na území obce Chvalčov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Chvalčov se nachází celkem 7 vodních děl - soustava 6 menších nádrží ve vlastnictví Lesů České republiky, s. p. a jedna uměle vybudovaná nebeská nádrž ve vlastnictví státu.