Povodňový plán obce BřezováCharakteristika zájmového území

Obec Březová se nachází v SO ORP Uherský Brod ve Zlínském kraji. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 1 003 obyvatel. Rozloha řešeného území obce činí 1 373,9 ha.

Na území obce se nachází Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty, Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty, Přírodní památka Cestiska, Přírodní památka Dubiny a Přírodní památka Kalábová.

 

Území obce Březová

Struktura půdního fondu

Na území obce Březová jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho varianty. Výjimku tvoří střední část území obce, kde se vyskytují pruhy s půdním typem pararendzina kopírující vodní tok Hrubár. Vodní toky a jejich okolí je tvořeno fluvizemí modální. V částech území se také drobně vyskytují gleje a luvizem. Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 1 373,9 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (44,8 %). Trvalé travní porosty zaujímají 20,9 % a orná půda 19,2 % území. Dále je obec Březová tvořena ostatními plochami  (10,7 %), zahradami (2,5 %), zastavěnými (1,1 %) a vodními plochami (0,6 %). Sady zaujímají pouze 0,3 % území.

Využití pozemků v obci Březová (dle ČSÚ k 1. 1. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 263,3 ha 19,2 %
Zahrady 33,7 ha 2,5 %
Sady 3,6 ha 0,3 %
Trvalé travní porosty 286,7 ha 20,9 %
Lesní půda 615,8 ha 44,8 %
Vodní plochy 8,4 ha 0,6 %
Zastavěné plochy 15,6 ha 1,1 %
Ostatní plochy 146,8 ha 10,7 %
Celková výměra k. ú. 1 373,9 ha 100,0 %


Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty a oblasti Slovensko-moravské Karpaty, celku Bílé Karpaty. Nejsevernější část spadá dále do podcelku Lopenická hornatina a okrsku Komeňská vrchovina. Téměř celý intravilán a západní část obce spadá do podcelku Straňanská kotlina (západně od silnice směrem na Slovensko). Zbytek území spadá do podcelku Lopenická hornatina a okrsku Vyškovecká hornatina.

Vyškovecká hornatina se nachází ve střední části Lopenické hornatiny. Jedná se o hornatinu členitou, s  rozlohou 46,17 km2. Je budovaná převážně středně rytmickými flyšovými vrstvami s převahou pískovců javorniského souvrství. Území se také vyznačuje rozsáhlými sesuvy. Nejvyšším bodem je Velký Lopeník s nadmořskou výškou 911,3 m. Významným bodem je Mikulčin vrch se 798,7 m n.m. Hornatina je převážně zalesněná, v nižších polohách dubovo-bukové, ve vyšších polohách bukové porosty převládají nad smrkovými monokulturami. Jsou zde rozsáhlé enklávy květnatých pastvin, s rozptýlenými listnatými dřevinami. Je zde zaznamenán výskyt černé zvěře. Bohatství zde představují květnaté louky a pastviny s výskytem vzácných rostlin (hořeček žlutavý, mečík střechovitý, prstnatec bezový, hlavinka horská, aj.).

Straňanská kotlina je plocha s rozlohou 27,02 km2 tvořená zvrásněnými jílovci a pískovci bělokarpatské jednotky magurského příkrovu. Jedná se o erozně denudační sníženinu, zčásti podmíněnou příčnými zlomy. Dno má členitý povrch a je rozděleno příčným hřbetem na dvě dílčí údolní sníženiny protékané Klanečnicí a Bošáčkou.  Z větší části je odlesněná (převažuje orná půda a pastviny), pouze ve střední části je zalesněná bukovými a dubovo—bukovými porosty s příměsí borovice a smrku.   


Klimatické charakteristiky

Na území obce Březová je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) ve střední části v intervalu 8,1 - 9 °C a ve zbytku území obce převládá teplota v rozmezí 7,1 - 8 °C. Průměrný roční srážkový úhrn se pohybuje na polovině území v intervalu 701 - 800 mm a v druhé polovině území v intervalu 801 - 1 000 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplých klimatických oblastí MT5, MT7, MT9 a do chladné oblasti CH7.

Oblast MT5 se vyznačuje létem normálně dlouhým až krátkým, mírné až mírně chladným, suchým až mírně suchým. Přechodné období je normální až dlouhé s mírným jarem a mírným podzimem. Zima normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá, s normálním trváním sněhové pokrývky.

Oblast MT7 se vyznačuje létem normálně dlouhým, mírným a mírně suchým. Přechodné období je krátké s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Oblast MT9 se vyznačuje létem dlouhým, teplým, suchým až mírně suchým. Přechodné období je krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Oblast CH7 se vyznačuje létem velmi krátkým až krátkým, mírně chladným a vlhkým. Přechodné období je dlouhé s mírně chladným jarem a mírným podzimem. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT5, MT7, MT9 a CH7

Charakteristika MT5 MT7 MT9 CH7
Počet letních dnů 30 - 40 30 - 40 40 - 50 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 140 - 160 120 - 140
Počet mrazových dnů 130 - 140 110 - 130 110 - 130 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50 30 - 40 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -4 - (-5) -2 - (-3) -3 - (-4) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17 17 - 18 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 6 - 7 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8 7 - 8 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120 100 - 120 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 400 - 450 400 - 450 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 250 - 300 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80 60 - 80 100 - 120
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150 120 - 150 150 - 160
Počet jasných dnů 50 - 60 40 - 50 40 - 50 40 - 50

 

Klimatické oblasti na území obce