Povodňový plán obce Žďár nad MetujíPOVODŇOVÝ PLÁN obce Žďár nad Metují

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2021/017460; ze dne 27. 04. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Náchod - Odbor životního prostředí
Č. j.: MUNAC36362/2021/ŽP; ze dne 14. 05. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 04. 2021
offline verze 12. 04. 2021
digitalizovaná verze 12. 04. 2021
databáze POVIS 12. 04. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i