Povodňový plán obce SopotniceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Sopotnice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Sopotnice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce Sopotnice spadá do působnosti Povodí Labe, státní podnik.

Nejvýznamnějšími vodními toky území obce jsou Sopotnice Divoká Orlice.

Vodními toky na území obce Sopotnice

 

Říčka Sopotnice pramení v jižní části obce v nadmořské výšce 383 m. Délka říčky je 4,034 km a po celé délce toku kopíruje osu zastavěného území obce. Tvar povodí říčky Sopotnice je přibližně kruhový se svažitostí od jihu na sever. V ř. km 1,38 se do ní vlévá pravostranný přítok Láparecký potok a v ř. km 28,86 se Sopotnice na severu území vlévá do Divoké Orlice.

 

Divoká Orlice kopíruje severním hranice území obce. Je to velmi významný podhorský tok, s častým křížením se s komunikacemi a železničními tratěmi. Průměrný spád dna jsou 3%. Šířka toku v blízkosti obce Sopotnice se pohybuje při běžném průtoku mezi 3 m až 7 m a hloubka mezi 1 až 2 m.

Vodní tok Divoká Orlice je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Základní údaje o vodních dílech na území obce Sopotnice

Přehled vodních děl na území obce Sopotnice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Sopotnice se nenachází žádné vodní dílo.