Povodňový plán obce RozhoviceCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území obce Rozhovice na 100 obyvatel. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 125, z toho 29 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP) a 13 do skupiny "krátkodobě pobývající". Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.  Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Při povodni probíhá u ohrožených objektů a na jiných potřebných místech instalace pytlů s pískem.
Ohrožené objekty na území obce Rozhovice - agregované

Ohrožené objekty na území obce Rozhovice

Ohrožené objekty na území obce Rozhovice

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází jeden ohrožující objekt, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o výrobu plastových oken DUVOX s.r.o.
Ohrožující objekty na území obce Rozhovice
Kontaminovaná místa na území obce Rozhovice

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Rozhovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Rozhovice u předsedy povodňové komise obce.