Povodňový plán obce NěmčiceCharakteristika zájmového území

Obec Němčice se nachází mezi Břestem a Kostelcem u Holešova ve Zlínském krajiSO ORP Holešov a leží v oblasti Haná na jihozápadním mírně ukloněném svahu. V obci trvale žije (dle ČSÚ k 1. 1. 2021) 348 obyvatel.

Historie

Dříve měla obec charakter osady, která k roku 1750 měla 50 měr prostředních a špatných pastvisek a členila se na tři části: Horník, Dědina a Zabrání. V minulosti se pozemky využívaly jako pastviska s množstvím příkopů a rybníčků.

Od roku 1870 se začalo s úpravami příkopů k odvodnění krajiny, bylo zřízeno mnoho mostů a mostků přes příkopy, aby bylo možné přejet na pole. Většina pastvisek byla postupně zrušena a zúrodňována, jelikož většina lidí byla závislá na tom, co se urodilo na poli a v zahradách. Pěstovalo se zde obilí, proso, čočka, hrách, konopí, len a také řepa.

Zemědělství v obci nebylo moc výnosné ještě na počátku 20. století, postupně sice docházelo k jeho zlepšování, ovšem stačilo pouze na obživu. V padesátých a šedesátých letech došlo ke kolektivizaci, v obci bylo založeno JZD, které bylo později sloučeno s družstvem Kostelce. K roku 2020 se o většinu zemědělských pozemků obce starají 2 soukromé zemědělské podniky a ani jeden z nich nemá sídlo v obci.

Přehledová mapa

Katastrální území obce Němčice

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží území obce do systému Alpsko-himalájského a do provincie Západní Karpaty. Oblast se dále dělí do dvou soustav: Vněkarpatské sníženiny (zabírají většinu území obce) a Vnější Západní Karpaty (zaujímají v obci asi 1/10 rozlohy a do obce zasahují v severovýchodní části).

Geomorfologické členění soustavy Vněkarpatské sníženiny:
Podsoustava: Západní Vněkarpatské sníženiny
Celek: Hornomoravský úval
Podcelek: Holešovská plošina

Holešovská plošina leží v jihovýchodní části Hornomoravského úvalu a jedná se o úpatní plošinu, která je skloněná směrem k jihojihozápadu. Plocha útvaru je 97 km2, střední nadmořská výška 217,7 m (nejvyšší bod má výšku 325 m n. m.) a střední sklon do 1°. V geologickém podloží se nacházejí neogenní a kvartérní sedimenty. V současné době se na jejím území nacházejí zejména pole.

Geomorfologické členění soustavy Vnější Západní Karpaty:
Podsoustava: Západobeskydské podhůří
Celek: Podbeskydská pahorkatina
Podcelek: Kelčská pahorkatina
Okrsek: Pacetlucká pahorkatina

Pacetlucká pahorkatina je okrsek v jihozápadní části Kelčské pahorkatiny a její rozloha je 51,10 km2. Členitá pahorkatina je tvořena v severovýchodní části (zde leží území obce Němčice) nezpevněnými miocenními sedimenty. Charakter povrchu je převážně erozně denudační a území se nachází na tektonické kře vyzdvižené podél holešovského zlomu. Nejvyšším bodem je Pavelák (366 m n. m.), oblast leží ve 2. až 3. vegetačním stupni, je středně zalesněná porosty smrku a místy porosty dubu s bukem.

Z geologického hlediska je území pokryto především kvartérními nezpevněnými sedimenty spraší a sprašových hlín vzniklých eolickou činností. V blízkosti Kosteleckého potoka jsou lokalizovány nivní sedimenty a v severní polovině intravilánu obce se rozkládá oblast pokrytá fluviálními sedimenty, zde jsou se nacházejí štěrky, silty, jíly, pestré písky a pestré jíly.

Struktura půdního fondu

Na území se nachází pouze jeden typ půdy: černozem s dvěma subtypy: luvická a černická (kolem Kosteleckého potoka). Černozemě jsou nejúrodnější vápnité půdy, které vznikají na sprašových horninách zejména v oblastech stepí a lesostepí. Půdy jsou hlubokohumózní (mají hloubku minimálně 0,4 m typického černického horizontu) a nasycení humusem je 2,0 - 4,5 %. Subtyp luvický vzniká odvápněním do hlubších vrstev, černický je ovlivněn vyšší hladinou spodní vody.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Katastrální rozloha obce Němčice činí 291,3 ha. Pozemky na území obce jsou majoritně využívány k zemědělským účelům, o čemž svědčí i zastoupení jednotlivých druhů pozemků. Na území obce je nejvíce zastoupená orná půda (84,9 %), která má oproti celostátnímu průměru zastoupení orné půdy v ČR více než dvojnásobný podíl zastoupení. Dvojnásobné zastoupení mají na území obce také zahrady (4,2 %), ovocné sady (1,5 %) dokonce dvou a půl násobné zastoupení. Zastavěná plocha a nádvoří (2,8 %) mají o polovinu vyšší zastoupení, než je průměr v České republice, ostatní plochy (5,9 %) mají o třetinu nižší zastoupení. Vodní plochy (0,4 %) mají na území obce pětinové zastoupení oproti celostátnímu průměru, trvalé travní porosty nejsou zastoupeny vůbec a lesní porosty (0,3 %) jsou zastoupeny jenom velmi nepatrně.

Využití pozemků v obci Němčice (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Zemědělská půda celkem 263,9 ha 90,6 %
  Orná půda 247,7 ha 84,9 %
Chmelnice, vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 12,1 ha 4,2 %
Ovocné sady 4,3 ha 1,5 %
Trvalý travní porost 0,0 ha 0,0 %
Nezemědělská půda celkem 27,4 ha 9,4 %
  Lesní pozemky 0,9 ha 0,3 %
Vodní plochy 1,2 ha 0,4 %
Zastavěná plocha a nádvoří 8,3 ha 2,8 %
Ostatní plochy 17,1 ha 5,9 %
Celková výměra katastrálního území 291,3 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Na území obce Němčice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé klimatické oblasti T2.

Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou a velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky. Počet dní se srážkami nad 1 mm je 90 - 100, počet jasných dnů je 40 - 50, počet zamračených dnů je 120 - 140 a počet dnů se sněhovou pokrývkou je 40 - 50.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50