Povodňový plán obce Dolní BojanoviceCharakteristika zájmového území

Obec Dolní Bojanovice se nachází v Jihomoravském kraji, v SO ORP Hodonín. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 3 013 obyvatel. Velikost obce činí cca 1 991 ha. Správní území obce Dolní Bojanovice leží průměrně v nadmořské výšce 178 m. Převážnou většinu obce tvoří řadová zástavba rodinných domů, méně se vyskytují bytové domy a na východě intravilánu je situována průmyslová zóna. Na území obce se také nacházejí dobývací prostory, kde probíhá těžba ropy a zemního plynu. Jsou situovány přibližně ve středu katastrálního území a částečně zasahují i do intravilánu obce.

Katastrální území obce Dolní Bojanovice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska leží zájmové území ve dvou geomorfologických oblastech. Jihovýchodní část území leží v geomorfologické provincii Západopanonská pánev, subprovincii Vídeňská pánev. Příslušnou geomorfologickou oblastí je Jihomoravská pánev, geomorfologickým celkem Dolnomoravský úval, podcelkem Dyjsko-moravská pahorkatina a okrskem Tvrdonická pahorkatina. Severozápadní část území spadá do geomorfologické provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty. Příslušnou geomorfologickou oblastí jsou Středomoravské Karpaty, geomorfologickým celkem Kyjovská pahorkatina, podcelkem Mutěnická pahorkatina a okrskem Šardická pahorkatina

Převážnou část podloží zkoumaného území tvoří málo odolné flyšové horniny. Střídají se zde pískovce a jílovce se slínitými vrstvami. Ve východní části k.ú. tvoří podloží terasové štěrkopísky, na nichž spočívají váté písky. Z jejich podloží se místy vynořují mladomiocénní písky, vápnité jíly nebo štěrky. Kolem vodních toků se vyskytuje hlína, písek, štěrk.

Struktura půdního fondu

Na většině území obce se vyskytuje půdní typ černozem (modální, arenická). Na severu obce se střídá  půdní typ luvizem modální s šedozemí modální. Na východním okraji obce se vyskytuje půdní typ černice modální, na kterou navazuje kambizem a její variety (oglejená, dystrická, arenická) a regozem arenická. Kolem vodních toků se vyskytuje černice karbonátová. Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Půdní typy na území obce Dolní Bojanovice

 

Celková rozloha řešeného území činí 1 990,6 ha. Reliéf je na jihu rovinatý a na severu zvlněný. Co se týče využití půdy na území obce, tvoří podstatnou část intenzivně využívaná orná půda, dále se zde vyskytuje velké množství vinic. Severní členitější část území je pak zalesněna. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako zemědělská půda, tu tvoří orná půda (1 014,2 ha), vinice (94,2 ha), zahrady (28,3 ha) a ovocné sady. Zbytek plochy území tvoří zejména lesní pozemky (705,6 ha), ostatní plochy (95,8 ha) a zastavěné plochy a nádvoří (41,2 ha).

Využití pozemků v obci Dolní Bojanovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1 014.2 ha 51.0 %
Chmelnice 0.0 ha 0.0 %
Vinice 94.2 ha 4.7 %
Zahrady 28.3 ha 1.4 %
Sady 2.7 ha 0.1 %
Trvalé travní porosty 1.5 ha 0.1 %
Lesní půda 705.6 ha 35.4 %
Vodní plochy 7.0 ha 0.4 %
Zastavěné plochy 41.2 ha 2.1 %
Ostatní plochy 95.8 ha 4.8 %
Celková výměra k.ú. 1 990.6 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Na území obce je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1–10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 501–550 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé podoblasti T4. 

Charakteristika klimatické oblasti T4

Charakteristika T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 110 - 120
Počet jasných dnů 50 - 60