Povodňový plán obce BystrovanyPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce Bystrovany lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenými povodněmi je obec Bystrovany ohrožena zejména v období jarního tání (únor - březen), především pokud je tání kombinováno se srážkami, a při letních, několik dní trvajících intenzivních deštích. Přívalovými povodněmi je ohrožena především východní část obce, kde hrozí splachy z polí z lokality U studánky.  
Vlivem prudkého a déle trvajícího deště dochází v mikroregionu k lokálním záplavám – splavení čerstvě poorané půdy z polí a následně je tato voda splavena do středu obce, kde se ucpou propustky.
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Bystrovany, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Historické povodně

Obce mikroregionu Bystřička byly nejvýznamněji postiženy povodněmi v červenci 1997 a v roce 2007. Při silných přívalových srážkách dochází k rozvodnění zejména vodních toků Bystřice (do Moravy), Malý Vrtůvka, Týnečka a Olešnice (Kokorka). V důsledku vybřežení výše zmíněných vodních toků, jež se nacházejí v bezprostřední blízkosti zástavby obcí, dochází k zaplavení sklepů, zahrad, domů a komunikací. Rozsáhlé povodně a bláto způsobují nepříjemné škody na nemovitostech. Níže je uvedena fotodokumentace z povodní, které zasáhly obce mikroregionu.