Povodňový plán obce BystrovanyHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Bystrovany

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Bystrovany a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce Bystrovany spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p.

Nejvýznamnějším vodní tokem na území obce je Bystřice. Obcí protéká po celé délce jižní částí a je levostranným přítokem vodního toku Morava. Pramení jihovýchodně od obce Ryžoviště v Nízkém Jeseníku v nadmořské výšce 660 m n. m. Teče jižním směrem až k městu Velká Bystřice, kde se obrací západním směrem. Do řeky Moravy se vlévá v Olomouci v nadmořské výšce 212 m n. m. Délka vodního toku je 53,9 km a plocha povodí činí 267,4 km².

Katastrálním územím obce protéká také Hamerský náhon, který se odděluje od Bystřice pod intravilánem obce Bystrovany a vlévá se do Moravy pod Novými Sady. Jde o umělý vodní tok, který se však řadí mezi významné krajinné prvky vyžadující zvláštní ochranu. Na náhonu je v provozu malá vodní elektrárna.

Dále se v území vyskytuje už jen bezejmenný vodní tok IDVT 10194163, který je taktéž oddělen a opět navázán na Bystřici v intravilánu obce.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Bystřice

Místo profiluŘ. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Velká Bystřice, Bystřice 5,8 -- 17,6 -- 34,7 43,2 -- 65,5 76,2

Vodní toky na území obce Bystrovany

Základní údaje o vodních dílech na území obce Bystrovany

Přehled vodních děl na území obce Bystrovany naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Bystrovany se nenachází žádná vodní nádrž. Na vodním toku Bystřice se v zastavěném uzemí obce nachází dva jezy. U kruhového objezdu a u sportovního areálu.