Přihlásit se

Portál obce Žleby

Erb obce Žleby

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÝ PLÁN

Modul Povodňové plány umožňuje pracovat s digitálními povodňovými plány všech úrovní od krajských, přes obecní až po povodňové plány vlastníků jednotlivých ohrožených nemovitostí. Digitální povodňové plány soustředí na jednom místě všechny podstatné informace pro řešení povodňových událostí v dotčeném území. Informačně propojují povodňovou ochranu jednotlivých měst a obcí a zároveň využívají hustou síť srážkoměrných a hladinoměrných stanic. Podstatnou výhodou je edukativní využití v době mimo povodňové události.

Občané zde mají k dispozici mapy textové i grafické části povodňového plánu. V mapové prohlížečce je možno si zobrazit záplavové území vodních toků a další informace.

WEGAS

Modul WEGAS umožňuje pracovat s prostorovými i textovými daty obce. Díky webovému geografickému systému WEGAS získáte propracovanou a intuitivní online mapovou aplikaci pro správu, vytváření a editaci prostorových dat. Je možné zde vytvořit libovolný počet bodových, liniových či plošných prvků. Ty lze poté slučovat do vytvořených projektů a kompozic, libovolně stylovat, připojovat nejrůznější typy dokumentů či sdílet data s veřejností. Webový geografický asistent WEGAS ocení jak odborníci, pracující s mapovými podklady denně, tak i široká veřejnost.

VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY

Modul Vodohospodářské projekty umožňuje vizualizaci a práci s těmito dokumenty a projekty v prostředí aplikace WEGAS. Uživatel má na jednom místě umístěny textové i grafické části dokumentů, které může libovolně prohlížet a upravovat. K dispozici je rovněž možnost prezentovat tyto data veřejnosti ve veřejném přístupu. Dokumenty vodohospodářských projektů jasně definují směr, kterým by se měla obec ubírat v oblasti hospodaření se srážkovou vodou i ochraně před bleskovými povodněmi v nadcházejících letech. Posouzení vodních nádrží, studie odtokových poměrů a záplavových území mohou pomoci ochránit vaši obec.

POVODŇOVÁ MAPA

Modul Povodňová mapa umožňuje zobrazení dat aktuálního povodňového ohrožení. K dispozici je monitorovací síť hlásných profilů kategorií A, B, C a srážkoměrných stanic jak státních podniků povodí a Českého hydrometeorologického ústavu, tak i jednotlivých měst a obcí. Další možností je zobrazení digitálních povodňových plánů pro doplnění ucelených informací o řešení povodňových situací. Nezbytnou součástí tohoto modulu je zobrazení aktuálních radarových dat a předpovědní model ALADIN s predikcí na 57 h dopředu.

POČASÍ

Modul Počasí představuje ucelenou službu, která slučuje a zobrazuje jednotlivé weby a servery věnující se počasí a jeho předpovědi. Weby pro portál byly vybrány na základě spolehlivosti a unikátnosti zdrojových dat či kvalitní vizualizace poskytovaných výstupů. Obsahuje jak aktuální informace o počasí včetně radarových a družicových snímků, tak rovněž předpověď počasí či informace o stavu vody v krajině. Uživatel tak má na jednom místě celou řadu možností, odkud může čerpat aktuální informace o předpovědi počasí.

GISELLA

Gisella je mobilní mapová aplikace pro sběr dat v terénu. Aplikace umožňuje vytvářet mapové vrstvy a do nich zaměřit body, linie a polygony. Používání je snadné. Aplikaci Gisella je možné využít pro zmapování obce či města. Například můžete sledovat a zmapovat stav dopravního značení, veřejného osvětlení, obecní zeleně, místních komunikací a mnoho dalšího. Gisella byla vyvinuta v České republice - díky tomu je celá v češtině, včetně zákaznické podpory. S ovládáním aplikace vám navíc pomohou intuitivní tutoriály. Spravujte svá prostorová data samostatně a zdarma díky aplikaci Gisella.

SOiKA

SoiKa je mobilní aplikace umožňující efektivně řešit a mapovat závady na území vaší obce a vašeho města. Občané jsou zapojení aktivně do dění v obci a mohou tak nahlásit jakoukoliv závadu či nedostatek, přičemž všechny hlášení jsou jednoznačně lokalizována a podložená fotografií. Dohledání je tak pro obec velmi snadné a účinné. Komunikace však funguje i obráceně. Pokud se ve vaší obci koná kulturní akce či například dojde k odstávce vody nabízí aplikace možnost přidání obecního hlášení. Po jeho odeslání přijde všem uživatelům aplikace v obci na jejich zařízení notifikace. Občan se tak snadno a zdarma dozví o chystané akci. SoiKa byla vyvinuta v České republice, a díky tomu je celá aplikace v češtině a je k dispozici i česká uživatelská podpora.

Občané si mohou aplikaci do svých telefonů nainstalovat zdarma z Google Play.

HLÁŠENÍ ZÁVAD

Modul Hlášení Závad slouží jako nástroj pro hlášení závad a malých nedostatků v obci. Občané či návštěvníci obce tak mohou odkudkoliv pomocí tohoto rozhraní oznámit například nefunkčnost veřejného osvětlení, zničené dopravní značení, černou skládku, rozbité lavičky, nalomený strom či poničenou zeleň, díru v chodníku, poškození vybavení dětského hřiště, poškozené místní komunikace a další menší i větší technické závady. V případě zájmu můžete připojit i fotografii daného místa.

Rozhraní není určeno pro hlášení závad, které mohou ohrozit majetek či zdraví a jež vyžadují­ okamžitý zásah. V případě takových, prosíme, kontaktuj­te vedení ob­ce.PASPORT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Pasportem veřejného osvětlení se rozumí evidence této součásti obecního inventáře za účelem zjištění skutečného (hlavně technického a množstevního) stavu. Pasport je základním dokumentem pro správu, optimalizaci a rozvoj soustavy veřejného osvětlení a je vyžadován zákonem 183/2006 Sb. ve znění aktuálních předpisů. Bez řádné pasportizace není možné kvalifikované projektování modernizace a optimalizace veřejného osvětlení. Samozřejmostí je, že pasport a z něj vycházející energetický audit jsou nedílnou součástí žádostí o jakékoliv dotace na veřejné osvětlení. Součástí pasportu veřejného osvětlení může být i pasport světelně signalizačních zařízení.

PASPORT ZELENĚ

Pasport zeleně je základním typem inventarizace ploch a prvků ve veřejně přístupné zeleni měst a obcí. Účelem pasportizace zeleně je získání přehledu o majetku a zajištění podkladů pro sestavení optimálního plánu běžné údržby těchto ploch a prvků. Jedná se převážně o kvantitativní typ evidence. Na pasportizaci zeleně je poté možné navázat plány udržovací péče. Jedná se o dokument, který podrobně specifikuje jednotlivé pracovní operace, které jsou nutné k zajištění optimální péče o konkrétní plochy zeleně, včetně jejich časového harmonogramu a náročnosti. Dalšími dokumenty, které je možné implementovat do pasportu zeleně, jsou např. návrhy pěstebních opatření, inventarizace dřevin a dendrologické průzkumy.

PASPORT KANALIZACE

Pasport vodovodu a kanalizace poskytuje vlastníkovi či uživateli přehled o svém či provozovaném majetku a je zpracováván za účelem efektivního provozu, údržby a modernizace kanalizační sítě. V rámci pasportu jsou zaměřeny a následně v mapové aplikaci WEGAS vykresleny jednotlivé kanalizační šachty a vpusti, liniové vedení kanalizace a další prvky dle přání zákazníka. K jednotlivým bodovým prvkům a liniovým úsekům mohou být připojeny fotografie a další dokumenty. Pokročilejší variantou je pak kamerový průzkum, který probíhá pomocí speciální videokamery vpuštěné do kanalizačního řadu.

Z pasportu a kamerového průzkumu vyplyne teplotní mapa kanalizace. Zde se jednotlivé úseky barevně odliší dle stavu kanalizace a znázorní se místa, kde nemohla být kamerová zkouška provedena. Na základě teplotní mapy má obec kompletní přehled o stavu kanalizace a nutných opravách v následujících letech.

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE

Oficiální webové stránky Vaší obce.