Přihlásit se


Portál obce je ucelená webová služba, která komplexně spojuje jednotlivé obecní agendy a aktivity. Portál obce slouží jak veřejné správě, tak jej mohou využít i občané.

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÝ PLÁN

Modul povodňové plány umožňuje pracovat s digitálními povodňovými plány všech úrovní od krajských, přes obecní až po povodňové plány vlastníků jednotlivých ohrožených nemovitostí. Digitální povodňové plány soustředí na jednom místě všechny podstatné informace pro řešení povodňových údálostí v dotčeném území. Informačně propojují povodňovou ochranu jednotlivých měst a obcí a zároveň využívají hustou síť srážkoměrných a hladinoměrných stanic. Podstatnou výhodou je edukativní využití v době mimo povodňové události.

WEGAS

Modul WEGAS umožňuje pracovat s prostorovými i textovými daty obce. Díky webovému geografickému systému WEGAS získáte propracovanou a intuitivní online mapovou aplikaci pro správu, vytváření a editaci prostorových dat. V aplikaci lze prostorová data rovněž jednodušše vytvářet. Je možné zde vytvořit libovolný počet bodových, liniových či plošných prvků. Ty lze poté slučovat do vytvořených projektů a kompozic, libovolně stylovat, připojovat nejrůznější typy dokumentů či sdílet data s veřejností. Webový geografický asistent WEGAS tak ocení jak odborníci, pracující s mapovými podklady denně, tak i široká veřejnost.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Modul Strategické dokumenty umožní pracovat se strategickými plány, s koncepcemi i s odbornými analýzami. Textové části dokumentů jsou vhodně doplněny grafickými výstupy a vše je přehledně umístěno na jednom místě. Příkladem může být strategický plán města. V dokumentové části je umístěný text, rozdělený na jednotlivé kapitoly. V mapové části jsou poté umístěny vrstvy znázorňující jednotlivé priority strategického plánování. Text může být vhodně doplněn cílenými prokliky do mapové části. V přílohové části mohou být připojeny libovolné dokumenty. Celý strategický plán či pouze jeho části může být prezentován občanům pomocí veřejného přístupu.

STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

Modul odtokových poměrů umožňuje vizualizaci a práci s dokumenty v prostředí aplikace WEGAS. Uživatel má na jednom místě umístěny textové i grafické části dokumentů, které může libovolně prohlížet a upravovat. K dispozici je rovněž možnost vizualizace dat veřejnosti. Sucho i bleskové povodně jsou dnes fenomén, který se bude vyskytovat v příštích letech častěji a výrazněji. Dokumenty jasně definují směr, kterým by se měla obec ubírat v oblasti hospodaření se srážkovou vodou i ochranu před bleskovými povodněmi v budoucích letech.


POVODŇOVÁ PROHLÍDKA

Modul Povodňová prohlídka umožňuje vizualizovat jednotlivé mapové prvky povodňové prohlídky včetně textových částí. Na jednom místě jsou umístěny vyjádření od správců vodních toků a příslušného vodoprávního úřadu.
Povodňová prohlídka je činnost, při které se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.


HAVARIJNÍ PLÁNY A POVODŇOVÉ PLÁNY STAVEB

Modul Havarijní a povodňové plány staveb umožňuje vizualizaci a práci s dokumenty v prostředí mapové apliakce WEGAS. Na jednom místě má uživatel k dispozici textové a grafické části v interaktivní formě. Systém automaticky hlídá platnost vyjádření dotčených orgranizací, jako jsou podniky povodí, příslušné vodoprávní úřady apod. K dispozici je rovněž možnost vizializace a práce s firemními areály.

 

POVODŇOVÁ MAPA

Modul Povodňová mapa umožňuje zobrazení dat aktuálního povodňového ohrožení. K dispozici je monitorovací síť hlásných profilů kategorií A, B, C a srážkoměrných stanic jak Státních podniků povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, tak i jednotlivých měst a obcí. Další možností je zobrazení digitálních povodňových plánů pro doplnění ucelených informací o řešení povodňových situací. Nezbytnou součástí tohotu modulu je zobrazení aktuálních radarových dat a předpovědní model ALADIN s predikcí na 57 h dopředu.

HLÁŠENÍ ZÁVAD

Modul Hlášení závad umožňuje občanům nahlásit jakoukoliv závadu či nedostatek v obci a pomoci tak k jejímu efektivnímu vyřešení. Závady mohou být nahlášeny buď prostřednictvím veřejného přístupu do aplikace WEGAS nebo pomocí mobilních telefonů do podpůrné aplikace SOiKA. Prakticky ihned se tak uživatel dozví o dané závadě a může zajistit její vyřešení. Typickým příkladem je nesvítící lampa veřejného osvětlení, poškozený obecní mobiliář, závada na místní komunikaci či poškozená veřejná zeleň. Zapojte občany aktivně do dění. POČASÍ

Modul Počasí představuje ucelenou službu, která slučuje a zobrazuje jednotlivé předpovědní moduly. Uživatel tak má na jednom místě celou řadu možností, odkud může čerpat aktuální informace o předpovědi počasí.

GISELLA

Gisella je mobilní mapová aplikace pro sběr dat v terénu. Aplikace umožňuje vytvářet mapové vrstvy a do nich zaměřit body, linie a polygony. Používání je snadné. Aplikaci Gisella je možné využít pro zmapování obce či města. Například můžete sledovat stav dopravního značení,veřejného osvětlení, obecní zeleně, místních komunikací a mnoho dalšího.

Gisella byla vyvinuta v České republice. Díky tomu je celá aplikace v češtině a je k dispozici česká zákaznická podpora. S ovládáním aplikace pomohou tutoriály na YouTube. Spravujte svá prostorová data samostatně a zdarma díky aplikaci Gisella.

ESHOP

V internetové obchodu ENVISTORE je možné zakoupit unikátní Antigraffiti nátěry. Unikátnost Antigraffiti nátěru spočívá v dlouhodobé účinné ochraně ošetřeného povrchu a skutečnosti, že stačí pouze jediná vrstva a ochranný antigraffiti nátěr není potřeba obnovovat až 20 let.  Spolu s odstraňovačem Graffiti tak je možno docílit dokonalého výsledku.