Přihlásit se


Portál obce je ucelená webová služba, která komplexně spojuje jednotlivé obecní agendy, služby a aktivity. Portál obce slouží jak veřejné správě, tak občanům.

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÝ PLÁN

Modul Povodňové plány umožňuje pracovat s digitálními povodňovými plány všech úrovní od krajských, přes obecní až po povodňové plány vlastníků jednotlivých ohrožených nemovitostí. Digitální povodňové plány soustředí na jednom místě všechny podstatné informace pro řešení povodňových událostí v dotčeném území. Informačně propojují povodňovou ochranu jednotlivých měst a obcí a zároveň využívají hustou síť srážkoměrných a hladinoměrných stanic. Podstatnou výhodou je edukativní využití v době mimo povodňové události.

WEGAS

Modul WEGAS umožňuje pracovat s prostorovými i textovými daty obce. Díky webovému geografickému systému WEGAS získáte propracovanou a intuitivní online mapovou aplikaci pro správu, vytváření a editaci prostorových dat. Je možné zde vytvořit libovolný počet bodových, liniových či plošných prvků. Ty lze poté slučovat do vytvořených projektů a kompozic, libovolně stylovat, připojovat nejrůznější typy dokumentů či sdílet data s veřejností. Webový geografický asistent WEGAS ocení jak odborníci, pracující s mapovými podklady denně, tak i široká veřejnost.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Modul Strategické dokumenty umožní pracovat se strategickými plány, s koncepcemi i s odbornými analýzami. Textové části dokumentů jsou vhodně doplněny grafickými výstupy a vše je přehledně umístěno na jednom místě. Příkladem může být strategický rozvojový dokument obce. V dokumentové části je umístěný text rozdělený na jednotlivé kapitoly. V mapové části jsou poté umístěny vrstvy znázorňující jednotlivé priority strategického plánování. Text může být vhodně doplněn cílenými prokliky do mapové části. V přílohové části mohou být připojeny libovolné dokumenty. Celý strategický plán, či pouze jeho části, může být prezentován občanům pomocí veřejného přístupu.

VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY

Modul Vodohospodářské projekty umožňuje vizualizaci a práci s těmito dokumenty a projekty v prostředí aplikace WEGAS. Uživatel má na jednom místě umístěny textové i grafické části dokumentů, které může libovolně prohlížet a upravovat. K dispozici je rovněž možnost prezentovat tyto data veřejnosti ve veřejném přístupu. Dokumenty vodohospodářských projektů jasně definují směr, kterým by se měla obec ubírat v oblasti hospodaření se srážkovou vodou i ochraně před bleskovými povodněmi v nadcházejících letech. Posouzení vodních nádrží, studie odtokových poměrů a záplavových území mohou pomoci ochránit vaši obec.

POVODŇOVÁ PROHLÍDKA

Modul Povodňová prohlídka umožňuje vizualizovat jednotlivé mapové prvky povodňové prohlídky včetně textových částí. Povodňová prohlídka je činnost, při které se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky. V levé části okna si můžete prohlížet textovou část dokumentu a zároveň v pravé části pracovat s mapovými podklady. Obě části jsou samozřejmě propojené a kliknutí na odkazy v textové sekci vysvítí příslušnou část v sekci mapové. Vše tak máte na jednom místě pro pohodlnou práci s dokumentem a mapou.

HAVARIJNÍ PLÁNY

Modul Havarijní plány umožňuje vizualizaci a práci s dokumenty v prostředí mapové aplikace WEGAS. Na jednom místě má uživatel k dispozici textové a grafické části v interaktivní formě. Systém automaticky hlídá platnost vyjádření dotčených organizací – jako jsou podniky povodí a příslušné vodoprávní úřady. K dispozici je rovněž možnost vizualizace a práce s firemními areály. Havarijní plán využijí subjekty, které se závadnými látkami nakládají ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.

POVODŇOVÁ MAPA

Modul Povodňová mapa umožňuje zobrazení dat aktuálního povodňového ohrožení. K dispozici je monitorovací síť hlásných profilů kategorií A, B, C a srážkoměrných stanic jak státních podniků povodí a Českého hydrometeorologického ústavu, tak i jednotlivých měst a obcí. Další možností je zobrazení digitálních povodňových plánů pro doplnění ucelených informací o řešení povodňových situací. Nezbytnou součástí tohoto modulu je zobrazení aktuálních radarových dat a předpovědní model ALADIN s predikcí na 57 h dopředu.

PASPORTY

Modul Pasporty obsahuje příklady běžných druhů pasportů, které lze pro obce vypracovat. Je možné je jednotlivě přidat na váš Portál obce, kde k nim následně máte vy a vaši občané jednoduchý přístup. Pasporty vám pomohou získat přehled o obecním majetku a to včetně informací o jeho technickém stavu. Jsou užitečné v případě majetkoprávních sporů, v úsporách nákladů na údržbu, při krizovém řízení či územním plánování. Pasporty lze obdržet jak v klasické, tak digitální podobě propojené s GIS aplikací WEGAS. Zde je možné je následně nejen prohlížet, ale také v případě potřeby jednoduše upravovat.

POČASÍ

Modul Počasí představuje ucelenou službu, která slučuje a zobrazuje jednotlivé weby a servery věnující se počasí a jeho předpovědi. Weby pro portál byly vybrány na základě spolehlivosti a unikátnosti zdrojových dat či kvalitní vizualizace poskytovaných výstupů. Obsahuje jak aktuální informace o počasí včetně radarových a družicových snímků, tak rovněž předpověď počasí či informace o stavu vody v krajině. Uživatel tak má na jednom místě celou řadu možností, odkud může čerpat aktuální informace o předpovědi počasí.

GISELLA

Gisella je mobilní mapová aplikace pro sběr dat v terénu. Aplikace umožňuje vytvářet mapové vrstvy a do nich zaměřit body, linie a polygony. Používání je snadné. Aplikaci Gisella je možné využít pro zmapování obce či města. Například můžete sledovat a zmapovat stav dopravního značení, veřejného osvětlení, obecní zeleně, místních komunikací a mnoho dalšího. Gisella byla vyvinuta v České republice - díky tomu je celá v češtině, včetně zákaznické podpory. S ovládáním aplikace vám navíc pomohou intuitivní tutoriály. Spravujte svá prostorová data samostatně a zdarma díky aplikaci Gisella.

SOiKA

SoiKa je mobilní aplikace umožňující efektivně řešit a mapovat závady na území vaší obce a vašeho města. Občané jsou zapojení aktivně do dění v obci a mohou tak nahlásit jakoukoliv závadu či nedostatek, přičemž všechny hlášení jsou jednoznačně lokalizována a podložená fotografií. Dohledání je tak pro obec velmi snadné a účinné. Komunikace však funguje i obráceně. Pokud se ve vaší obci koná kulturní akce či například dojde k odstávce vody nabízí aplikace možnost přidání obecního hlášení. Po jeho odeslání přijde všem uživatelům aplikace v obci na jejich zařízení notifikace. Občan se tak snadno a zdarma dozví o chystané akci. SoiKa byla vyvinuta v České republice, a díky tomu je celá aplikace v češtině a je k dispozici i česká uživatelská podpora.

HLÁŠENÍ ZÁVAD

Modul Hlášení závad umožňuje občanům nahlásit jakoukoliv závadu či nedostatek v obci a pomoci tak k jejímu efektivnímu vyřešení. Závady mohou být nahlášeny buď prostřednictvím veřejného přístupu do aplikace WEGAS nebo pomocí mobilních telefonů v podpůrné aplikaci SOiKA. Správce majetku se tak rychle dozví o dané závadě a může zajistit její vyřešení. Typickým příkladem je nesvítící lampa veřejného osvětlení, poškozený obecní mobiliář, závada na místní komunikaci či poškozená veřejná zeleň. V případě zájmu je možné připojit i fotografii daného místa. Zapojte občany aktivně do dění.