Přihlásit se

Podmínky použití

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.portalobce.cz (dále jen “stránky”) je společnost ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem Vídeňská 546/55, Brno 639 00, IČ: 28358589, zapsaná pod sp. zn. C 63565 u Krajského soudu v Brně (dále jen „provozovatel“), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Portalobce.cz je ucelená webová služba, která komplexně spojuje jednotlivé obecní agendy a aktivity. Stránky slouží jak veřejné správě, tak jej mohou využít i občané. Stránky v sobě integrují samostatné moduly týkající se jednotlivých oblastí obecní agendy. Veškeré moduly mohou být zpřístupněny jak samostatně tak prostřednictvím stránek.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání stránek (dále jen „Podmínky“). Stránky jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami. Každý budoucí uživatel stránek je používá na vlastní riziko a jejich užíváním akceptuje níže uvedená závazná pravidla týkající se provozování, přístupu a užívání stránek.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu stránek nebo je jinak zneužívat,
 • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
 • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
 • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
 • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • automatizovaně (strojově) či hromadně vyhledávat, stahovat, ukládat a dále zpracovávat jakákoliv data publikovaná na stránkách
 • šířit na těchto stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Všechny informace zveřejněné na stránkách, pokud nejsou informacemi převzatými z jiných informačních zdrojů a takto označených, jsou předmětem duševního vlastnictví Provozovatele, který si vyhrazuje vykonávat ke stránkám autorská práva, zejména právo stránky zveřejňovat, šířit a upravovat, při současném respektování práva autorů na uvádění jejich autorství.

Údaje uveřejněné na stránkách jsou aktuální výlučně k okamžiku jejich prvotního uveřejnění nebo popřípadě jejich následné aktualizace, a proto Provozovatel doporučuje uživatelům si vždy zkontrolovat aktuálnost prezentovaných údajů, přičemž Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost údajů zveřejněných na stránkách.

Provozovatel neodpovídá za jakékoliv případné škody vyplývající nebo související s využitím dat nebo služeb zveřejněných prostřednictvím stránek nebo naopak z důvodu částečné či úplné nefunkčnosti stránek a také Provozovatel nezaručuje uživatelům možnost připojení se ke stránkám a v žádném ohledu není Provozovatel odpovědný za jakékoliv případné škody na straně uživatele vzniklé nebo související s důvodem, že nebylo možné se ke stránkám připojit.

Jsou-li zveřejňovány na stránkách jakékoliv právní předpisy, upozorňuje Provozovatel uživatele výslovně na to, že jediným autorizovaným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů, přičemž platným a závazným je aktuální znění příslušného právního předpisu.

Provozovatel neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy, uveřejněné na stránkách a ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky mohou být součástí reklamy

Provozovatel může kdykoliv v jakémkoliv rozsahu a jakýmkoliv způsobem bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah jiných internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek.

Odkazy na tyto webové stránky

Protože odkazy považujeme za užitečné, umožňujeme Vám vytvářet na jiných webových stránkách odkazy na tyto stránky. Pokud není výslovně ujednáno jinak, když poskytnete někomu odkaz na tyto webové stránky, musíte dodržet následující podmínky a všechny příslušné zákony:

 • můžete odkazovat na materiály, ale nesmíte žádné materiály kopírovat,
 • nesmíte vytvářet zdání, že provozovatel poskytuje záštitu nebo je spojen s jakýmikoli webovými stránkami, které na tyto webové stránky
 • odkazují, nebo jakýmikoli produkty, službami či obsahem, který je k dispozici prostřednictvím takové webové stránky,
 • nesmíte vytvářet zkreslenou představu ohledně svého vztahu s provozovatelem,
 • nesmíte prezentovat nepravdivé nebo zavádějící informace o provozovateli či jeho produktech a službách,
 • webové stránky, které na tyto webové stránky odkazují, nesmí obsahovat obsah, který by mohl být považován za urážlivý, kontroverzní nebo proti dobrému vkusu,
 • webové stránky, které na tyto webové stránky odkazují, smí obsahovat pouze obsah, který je vhodný pro všechny věkové skupiny.

Elektronická komunikace

Když navštěvujete tyto webové stránky nebo zasíláte e-maily provozovateli, provádíte elektronickou komunikaci s provozovatelem. Můžeme Vám odpovědět e-mailem nebo umístěním oznámení na tyto stránky. Souhlasíte s tím, že veškerá taková oznámení, prohlášení a další komunikace, kterou Vám provozovatel elektronicky poskytne, uspokojí jakékoli právní požadavky na to, aby tato komunikace proběhla písemně.

Zpracování osobních údajů

Přístup na stránky nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu platné právní úpravy, a to ať už se souhlasem uživatele či na základě jiného právního základu.

V případě stránek jde o soubory cookies a o kontaktní osobní údaje, které jsou poskytovány uživatelem při vyplnění kontaktního formuláře.

Provozovatel se zavazuje se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou údaje získávány.

Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování, maximálně však po dobu 6 měsíců, pokud nebylo uvedeno jinak.

Práva uživatele související se zpracováním osobních údajů

 • uživatel má právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů,
 • uživatel má právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů,
 • uživatel má právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno,
 • uživatel má právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • uživatel má právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle obvyklých technických standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Zpracování souborů cookies

Stránky zpracovávají soubory cookies, a to na základě nezbytnosti takového zpracování pro funkčnost stránek a tedy na základě oprávněných zájmů jejich provozovatele.

Co jsou cookies?

Jde o malé soubory tvořené písmeny a číslicemi, které počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do Vašeho zařízení, tedy počítače, mobilního telefonu nebo třeba tabletu a ukládá na pevném disku Vašeho zařízení.

Přestože soubory cookies nemohou přímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu, pomáhají nám rozlišit jednotlivé uživatele webových stránek. Díky nim Vám můžeme nabídnout lepší požitek při prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby.

Pomocí cookies si Váš prohlížeč například pamatuje, jestli jste již byli na stránkách přihlášeni a s jakým uživatelským jménem, jakou jazykovou mutaci těchto stránek jste si zvolil(a), či například jakou emailovou adresu jste při Vaší poslední návštěvě na těchto stránkách zadal(a).

Každá webová stránka může do Vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení Vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč však (v zájmu ochrany Vašeho soukromí) umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookies, které tyto stránky do Vašeho zařízení samy odeslaly, nikoli k souborům cookies odeslaných jinými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to dělají vždy, když je uživatel navštíví. Mohou tak lépe sledovat on-line provoz.

Služba Google Analytics

Tato webová stránka dále využívá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá souborů cookies umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně Vaší IP adresy) bude společností Google přenesena a uložena na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat Vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Služba Hotjar

Tato webová stránka používá nástroj Hotjar pro lepší pochopení potřeb našich uživatelů a optimalizaci rozložení ovládacích prvků na této webové stránce. Hotjar pracuje se soubory cookie a jinými technologiemi, aby shromažďoval informace o chování našich uživatelů a o jejich koncových zařízeních (zejména se jedná tyto informace: IP adresa zařízení (eviduje a ukládá se pouze v anonymizované podobě), velikost monitoru, typ zařízení (Unique Device Identifiers), informace o používaném prohlížeči, poloze (pouze země), jazyk upřednostňovaný pro zobrazení naší internetové stránky). Hotjar tyto informace ukládá v pseudonymizovaném profilu uživatele. Společnost Hotjar ani naše společnost informace nepoužívá k identifikaci jednotlivých uživatelů ani je nepřiřazuje k dalším údajům o jednotlivých uživatelích. Další informace najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hotjar.

Závěrečná ustanovení

Porušení shora uvedených pravidel opravňuje Provozovatele k podniknutí odpovídajících právních kroků a/ nebo opatření dovolených právním řádem ČR ve věci ochrany práv a majetkových zájmů Provozovatele vůči osobě, která současně na jedné straně užívá stránky a na druhé straně nerespektuje pravidla určená k provozování, přístupu a užívání stránek.

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.

V Brně dne 1. 7. 2020

ENVIPARTNER, s.r.o.