Přihlásit se

PASPORTY

Modul Pasporty obsahuje příklady běžných druhů pasportů, které lze pro obce vypracovat. Je možné je jednotlivě přidat na váš Portál obce, kde k nim následně máte vy a vaši občané jednoduchý přístup. Pasporty vám pomohou získat přehled o obecním majetku a to včetně informací o jeho technickém stavu. Jsou užitečné v případě majetkoprávních sporů, v úsporách nákladů na údržbu, při krizovém řízení či územním plánování. Pasporty lze obdržet jak v klasické, tak digitální podobě propojené s GIS aplikací WEGAS. Zde je možné je následně nejen prohlížet, ale také v případě potřeby jednoduše upravovat.

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Pasport místních komunikací je základní evidencí místních komunikací, který vedou jejich správci v souladu s pokyny vlastníků místních komunikací, jimiž jsou převážně obce a města. Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ukládá povinnost provádět pasport komunikací, kdy minimální rozsah evidence místních komunikací zahrnuje délku místních komunikací I. až IV, třídy, počet a celkovou délku mostů na nich se nacházejících a objem finančních prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu. V dnešní době se pasportizace provádí za pomoci přesných GPS přístrojů a geodetického zaměření. Kromě klasické papírové podoby, která nemá mimo prosté evidence žádnou přidanou hodnotu, může být pasport komunikací zaveden také do geoinformačního systému obce. Zde mohou být každému úseku komunikace přidány různé atributy, které poté napomůžou k plánování dalšího rozvoje místních komunikací. Mezi tyto atributy patří například třída komunikace, technický stav vozovky, správce komunikace, vlastník pozemků pod komunikací a podobně.

PASPORT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Pasportem dopravního značení se rozumí evidence a zdokumentování současného stavu dopravního značení v určité obci. Jedná se o grafické a tabulkové zpracování, dokumentující stav svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích, rozhodnutí o umístění dopravního značení a zahrnující také informace o souladu s právními normami. Slouží jako podklad pro projekty obnovy dopravního značení a jako právní podklad při řešení dopravních nehod na území obce. Pasport dopravního značení vhodně doplňuje pasportizaci komunikací.

PASPORT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Pasportem veřejného osvětlení se rozumí evidence této součásti obecního inventáře za účelem zjištění skutečného (hlavně technického a množstevního) stavu. Pasport je základním dokumentem pro správu, optimalizaci a rozvoj soustavy veřejného osvětlení a je vyžadován zákonem 183/2006 Sb. ve znění aktuálních předpisů. Bez řádné pasportizace není možné kvalifikované projektování modernizace a optimalizace veřejného osvětlení. Samozřejmostí je, že pasport a z něj vycházející energetický audit jsou nedílnou součástí žádostí o jakékoliv dotace na veřejné osvětlení. Součástí pasportu veřejného osvětlení může být i pasport světelně signalizačních zařízení.

PASPORT ZELENĚ

Pasport zeleně je základním typem inventarizace ploch a prvků ve veřejně přístupné zeleni měst a obcí. Účelem pasportizace zeleně je získání přehledu o majetku a zajištění podkladů pro sestavení optimálního plánu běžné údržby těchto ploch a prvků. Jedná se převážně o kvantitativní typ evidence. Na pasportizaci zeleně je poté možné navázat plány udržovací péče. Jedná se o dokument, který podrobně specifikuje jednotlivé pracovní operace, které jsou nutné k zajištění optimální péče o konkrétní plochy zeleně, včetně jejich časového harmonogramu a náročnosti. Dalšími dokumenty, které je možné implementovat do pasportu zeleně, jsou např. návrhy pěstebních opatření, inventarizace dřevin a dendrologické průzkumy.

PASPORT HŘBITOVA

Pasport hřbitova je základní evidencí hřbitovů vedenou jejich správcem. Základním principem pasportu hřbitova je správa (pořízení, aktualizace, evidence) dat jednotlivých hrobových míst. Tato data představují skutečný stav hrobů v absolutních rozměrech se skutečnou výměrou. Rozsah a způsob vedení pasportu hřbitova odpovídá příslušným ustanovením zákona číslo 193/2017 Sb., o pohřebnictví. Kvalitně zpracovaná dokumentace následně umožňuje efektivnější a provázanější správu obce, která minimalizuje náklady a vynaložený čas. Je nutné zdůraznit, že dokument šetří i obecní rozpočet - obec bude mít přehled o plátcích a neplátcích nájmu hřbitovní jednotky.

PASPORT KANALIZACE

Pasport vodovodu a kanalizace poskytuje vlastníkovi či uživateli přehled o svém či provozovaném majetku a je zpracováván za účelem efektivního provozu, údržby a modernizace kanalizační sítě. V rámci pasportu jsou zaměřeny a následně v mapové aplikaci WEGAS vykresleny jednotlivé kanalizační šachty a vpusti, liniové vedení kanalizace a další prvky dle přání zákazníka. K jednotlivým bodovým prvkům a liniovým úsekům mohou být připojeny fotografie a další dokumenty. Pokročilejší variantou je pak kamerový průzkum, který probíhá pomocí speciální videokamery vpuštěné do kanalizačního řadu.

Z pasportu a kamerového průzkumu vyplyne teplotní mapa kanalizace. Zde se jednotlivé úseky barevně odliší dle stavu kanalizace a znázorní se místa, kde nemohla být kamerová zkouška provedena. Na základě teplotní mapy má obec kompletní přehled o stavu kanalizace a nutných opravách v následujících letech.

PASPORT MOBILIÁŘE

Pasport mobiliáře poskytuje informace o jednotlivých prvcích mobiliáře v obci, o jejich umístění do ulice, parcely a katastrálního území, o jeho stavu a údržbě. Pasport mobiliáře je možné zpracovat v tabulkové a grafické formě. Součástí pasportu je zaměření prvku GPS přístrojem, jeho fotodokumentace a stav. Obecní mobiliář je skupina trvalých i mobilních objektů, zařízení a stavebních úprav sloužících k oživení veřejného prostoru a ke zvýšení jeho obyvatelnosti a přitažlivosti. Patří zde tak například lavičky, dětská hřiště, odpadkové koše, stojany pro kola a podobně, které jsou v majetku obce a ta má tak díky pasportu mobiliáře přehled o umístění a stavu obecního majetku tohoto typu.

PASPORT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Pasport odpadového hospodářství eviduje odpadová místa, informuje o jejich umístění a poskytuje komplexní správu agendy o odpadech - jejich třídění a následné likvidaci. Předmětem pasportu jsou tak například stanoviště kontejnerů (nebezpečný odpad, komunální odpad, odpadkové koše ale i sběrné dvory apod.). Jednotlivé prvky, jako například hnízda na tříděný odpad, jsou jednotlivě zaměřeny v mapě. Sbírány jsou také atributy jako typ nádoby, obsah či stav. Samozřejmostí je také fotodokumentace a export těchto informací do vaší GIS aplikace WEGAS.