Přihlásit se

Sucho a stav vody v krajině

Rozcestník s přehledem webů zabývajících se problematikou množství vody v krajině a rizikem sucha. Data vychází z dlouhodobého sledování množství srážek, výparu, rychlosti větru a teplot a to v syntéze s charakterem krajiny.

Intersucho

Projekt se zabývá hodnocením aktuálního stavu sucha a předpovědí sucha formou denně aktualizovaných online mapových výstupů. Projekt Intersucho existuje zejména díky spolupráci řady vědců a odborných pracovníků, kteří právě v době vzniku projektu navázali na více než 10-ti letý výzkum v oblasti monitoringu a klimatologie sucha v ČR, Evropě a USA. Projekt spolupracuje a je podporován řadou institucí, agentur a komisí.

Riziko přívalových povodní

Aktuální riziko přívalových povodní. Modelované na základě předchozích srážek a charakteru reliéfu a podloží.

HAMR CHMI

HAMR: online systém pro zvládání sucha – operativní řízení během suché epizody. Jedná se o systém pro hodnocení sucha a vodnosti s predikcí až na 8 týdnů. Je nástrojem pro predikci stavu vodních zdrojů v dlouhodobém měřítku a jeho následnou interpretací v Plánech pro zvládání sucha, typového plánu Dlouhodobé sucho a pokladem pro „Suché komise“.  Kombinuje analýzu z oblastí hydrologie, agronomie, meteorologie a retence.


Informační systém VODA

Vodohospodářský informační portál v gesci Ministersva zemědělství sloužící k publikaci informací o vodách v ČR (průtoky, jakost vody a množství dalších informací) prostřednictvím webových aplikací.

ČHMÚ - Podzemní vody

Web Českého hydrometeorologického ústavu sdružující aktuální informace o podzemních vodách. Podává přehledné informace o stavu hladiny podzemních vod v mělkých vrtech, stav vydatnosti pramenů, stav hladiny podzemních vod v hlubokých vrtech a dalších.


ČHMÚ - Monitoring sucha

Český hydrometeorologický ústav - popis a hodnocení aktuální situace stavu sucha v rámci hydrometeorologické situace na území ČR. Monitoruje se meteorologický vývoj, půdní sucho, povrchové a podzemní vody a výhled do budoucna.


Informační systém Arrow

Informační systém ČHMÚ pro ukládání a zpracování výsledků programů monitoringu týkající se sledování chemického stavu a ekologického stavu vod dle požadavků Směrnice Rady č. 2000/60/ES. Arrow monitoruje kvality vod na území ČR a představuje sběrnou databázi vzorků kvality vod na území ČR. Zahrnuje portál sběru dat odebraných vzorků vody a také hodnotící portál kvality vod.

 

Portál eAGRI Voda

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům Ministerstva zemědělství a jeho podřízených organizací s tématikou vody a vodního hospodářství.

Portál Monitoring sucha

Publikace informací o aktuálním stavu výskytu sucha a jeho dopadů. Portál vznikl jako reakce na výskyt sucha v roce 2014 a 2015 a současně jako naplnění jednoho z bodů uvedených v Usnesení Vlády č. 620 z 29. července 2015. Jedná se o společnou aktivitu ČHMÚ, CzechGlobe a Mendelovy Univerzity v Brně, jejímž cílem je zprostředkovat pro uživatele komfortní a rychlý přístup k informacím o aktuálním stavu výskytu sucha a jeho dopadů.

Portál Naše Voda

Informační portál sdružující veškeré informace týkající se vody a s ní spojené problematiky. Obsahuje tak informace o vodovodech a kanalizacích, rybářství a rybníkářství, prevenci povodní a vody v krajině a také o čistotě vody a rekreace.