Povodňový plán města ZbýšovPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území města lze v současnosti předpokládat potenciální možnost výskytu všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Při intenzivních lokálních srážkách je město nejvíce ohrožováno splachy z polí nacházejících se na svazích kolem města, kdy dochází ke koncentraci přívalových vod a materiálu na místních komunikacích. 
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území města Zbýšov, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry.

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

V nedávné historii bylo město Zbýšov naposledy zasaženo povodněmi v letech 20092014

Povodeň 2009 – v tomto roce město zasáhly nejvíce 30. 6. a 4. 7., kdy proud vody zasáhl sklepní prostory rodinných domů na ulicích Havířské, Masarykově a Padělky a také sklepní prostory bytového domu na ulici Na Lánech. Také musel být přerušen provoz letního koupaliště, na kterém přívalové srážky spolu se splaveninami poškodily provozní prostory.

  • Zpráva ze zásahu 1. 7. 2009 v domě č. p. 189 – jednotka byla vyslána k čerpání vody ze sklepa v ul. Masarykově 189 ve Zbýšově. Po příjezdu zjistili, že se jedná o zatopený sklep o rozměrech 2,5 x 3 m a do výšky 1,5 m. Bylo nasazeno kalové čerpadlo KDFU 65 a elektrocentrála EC 6500. Pomocí hadic byla odčerpána voda do kanalizace. 
  • Zpráva ze zásahu 1. 7. 2009 v domech č. p. 317 a 358 – jednotka byla vyslána k čerpání vody ze sklepa na ul. Havířská č. p. 317 a 358 ve Zbýšově. Po příjezdu zjistila, že se jedná o zatopený sklep cca do výšky 50-60 cm. Do poloviny byl zatopený také plynový kotel a domácí vodárna. Bylo nasazeno plovoucí čerpadlo Kawasaki. 

Povodeň 2014 – k povodni došlo 31. 7. v důsledku intenzivního přívalového deště, který způsobil splachy z okolních svahů. Zasahovala i jednotka HZS Zbýšov při odstraňovaní vody ze sklepních prostor a kuchyně kavárny a kina Horník. Bleskové povodně z přívalových srážek se v roce 2014 vyskytly kromě 31. 7. i 26. 8., 31. 8. a 1. 10. V pozdějších datech došlo k zaplavení lokality Na Drahách, kdy proud vody napáchal škody na nemovitostech v soukromém vlastnictví, zasaženy byly především sklepní prostory. Spolu s naplaveným materiálem ze zemědělské půdy došlo k ucpání kanalizace.

  • Zpráva ze zásahu 31. 7. 2014 v kině Horník – jednotka  byla kontaktována starostou města Zbýšov se žádostí o okamžitou pomoc - k čerpání stoupající vody v kavárně a suterénu v Kině Horník. Byla povolána technika CAS 32 T 815 a TA 1 Ford Ranger a po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se v prostoru kavárny, toalet, prostoru bowlingu a kuchyní nachází 2-3 cm vody, v suterénu se pak nacházelo 15 cm vody na ploše 90 cm2. Bylo nasazeno také kalové motorové čerpadlo Honda WT 40 a KDFU 80. Voda byla odčerpána a prostor byl předán správci objektu.