Povodňový plán obce ZámělPOVODŇOVÝ PLÁN obce Záměl

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: PLa/2019/035438; ze dne 19. 08. 2019
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/004137/2019; ze dne 14. 08. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou – Odbor výstavby a životního prostředí
Č. j.: MURK-OVŽP-22752/2019-106/2019; ze dne 24. 09. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03. 10. 2019
offline verze 03. 10. 2019
digitalizovaná verze 03. 10. 2019
databáze POVIS 03. 10. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i