Povodňový plán obce VavřinecCharakteristika zájmového území

Obec Vavřinec je vesnicí ležící na území CHKO Moravský kras v SO ORP Blansko. Obec je tvořena 5 místními částmi - Vavřinec, Veselice, Suchdol, Nové Dvory a Punkevní Žleb, první tři z nich byly až do roku 1960 samostatnými obcemi. Obecní úřad se nachází ve Vavřinci, kde sídlí 15 členné zastupitelstvo a má v něm zastoupení každá místní část. K 1. 1. 2022 (dle dat ČSÚ) bylo v obci evidováno 861 obyvatel.

Z hlediska občanské vybavenosti se v obci nachází Kulturní dům (Veselice), Mateřská škola (Vavřinec), Muzeum včelařství (Veselice), Sběrný dvůr (Veselice), Hasičská zbrojnice JSDH (Vavřinec, Veselice, Suchdol), Obecní byty (Vavřinec, Veselice, Suchdol), Obecní knihovna (Vavřinec, Veselice, Suchdol) a obchod s potravinami (Vavřinec). Zdravotnická zařízení a pečovatelské domy se na území obce nenacházejí.

Přehledová mapa

Katastrální území obce Vavřinec

 

Geomorfologické charakteristiky

Geomorfologické členění:
Systém: Hercynský
Provincie: Česká Vysočina
Soustava: Českomoravská soustava
Podsoustava: Brněnská vrchovina
Celek: Drahanská vrchovina
Podcelek: Adamovská vrchovina, Moravský kras
Okrsek: Rozsocháč (Adamovská vrchovina), Suchdolské plošiny (Moravský kras)

Okrsek Rozsocháč je členitá vrchovina vzniklá tektonickým prohybem zvedajícím se východně od Blanského prolomu. Rozprostírá se na západní polovině katastru obce. V podloží se nacházejí granodiority brněnského plutonu a devonského křemene. Útvar je silně rozčleněn vějířovitě uspořádanou sítí přítoků řeky Svitavy na řadu rozsoch s kupovitými ostrovními horami.

Okrsek Suchdolské plošiny je mělká sníženina s krasovým povrchem nacházející se na východní polovině katastru obce. Leží na devonských vápencích z velké části pokrytých spraší, rozprostírají se zde kaňony zvané žleby (Suchý, Pustý atp.) z části vyplněné neogenními usazeninami. Nacházejí se zde také závrty, slepá a poloslepá údolí s ponory (Sloupské, Holštýnské) a četné jsou jeskyně.

 

Digitální model reliéfu na území obce Vavřinec

Terén na území obce Vavřinec má 2 dominantní prvky. Hřbet nacházející se na trase Nové Dvory, Veselice a Vavřinec dosahuje nadmořské výšky 570 m a tvoří rozvodnici vodních toku. Ve východní části území se nachází hluboký zářez Pustý Žleb, který na jihu přechází v Punkevní Žleb, nadmořská výška zde dosahuje 330 m. Průměrná nadmořská výška v obci je cca 500 m.

Sklonitostní poměry na území obce Vavřinec

Území obce má průměrný sklon terénu 10 °. Maximální sklony, které v některých místech dosahují až 85 ° se nacházejí v hlubokých zářezech v oblasti Pustého Žlebu a Punkevního Žlebu.

Geologické a pedologické poměry

Geologické podloží v západní části (podcelek Adamovská vrchovina) je tvořena hlubinnými vyvřelými horninami jako křemenný diorit nebo ve většině různými typy granodioritů. Ve východní části (podcelek Moravský kras) se nachází karbonátové horniny a sedimenty jako vápence a dolomity s oblastmi vyplněnými arkózami a slepenci.

Půdní rozložení kopíruje geologickou strukturu podloží. Na vyvřelých horninách došlo převážně k vytvoření kambizemí, hnědozemí nebo luvizemí, zatímco na karbonátech se vyskytují rendziny.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Struktura půdního fondu

Celková rozloha obce je 1 220,3 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Majoritní zastoupení v zájmovém území mají nezemědělské pozemky (60,2 %), z nichž nejvíce jsou zastoupeny lesní pozemky (51,1 %) a ostatní plochy (7,9 %), zastavěné plochy (0,9 %) a vodní plochy (0,3 %) mají na území obce minimální zastoupení.

V rámci zemědělské půdy (39,8 %) se nejvíce vyskytuje orní půda (26,4 %) a trvalé travní porosty (10,5 %). Chmelnice a vinohrady nejsou v obci zastoupeny vůbec, sady (0,2 %) mají minimální zastoupení a zahrady (2,7 %) jsou v obci zastoupeny podobně jako je průměr zastoupení zahrad v celé ČR.

Využití pozemků v obci Vavřinec (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Zemědělská půda celkem 485,7 ha 39,8 %
  Orná půda 322,1 ha 26,4 %
Chmelnice a vinohrady 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 32,9 ha 2,7 %
Ovocné sady 2,2 ha 0,2 %
Trvalý travní porost 128,5 ha 10,5 %
Nezemědělská půda celkem 734,6 ha 60,2 %
  Lesní pozemky 623,6 ha 51,1 %
Vodní plochy 3,6 ha 0,3 %
Zastavěná plocha a nádvoří 11,3 ha 0,9 %
Ostatní plochy 96,1 ha 7,9 %
Celková výměra katastrálního území 1220,3 ha 100,0 %

Klimatické charakteristiky

Na území obce Vavřinec je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 8 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplých klimatických oblastí MT7 (západní cíp území od Veselice) a MT3 (zbytek území).

Mírně teplá klimatická oblast MT3 se vyznačuje mírným, normálně dlouhým až delším jarem a podzimem, krátkým, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým létem, mírnou až mírně chladnou, suchou až mírně suchou zimou. Průměrný roční srážkový úhrn se pohybuje mezi 600–750 mm, počet dní se srážkami nad 1 mm je 110–120, průměrné roční teploty jsou mezi 6–7 °C a počet dnů se sněhovou pokrývkou je 60–100.

Mírně teplá klimatická oblast MT7 se vyznačuje krátkým a mírným jarem, mírným, mírně suchým a normálně dlouhým létem, krátkým a mírně teplým podzimem a mírně chladnou, suchou až mírně suchou zimou. Průměrný roční srážkový úhrn se pohybuje mezi 600–750 mm, počet dní se srážkami nad 1 mm je 100–120, průměrné roční teploty jsou mezi 6,5–7,5 °C a počet dnů se sněhovou pokrývkou je 60–80.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT3 a MT7

Charakteristika MT3 MT7
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 160 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50