Povodňový plán obce VavřinecCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území obce Vavřinec na 35 obyvatel. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 77, z toho 10 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP) a 3 osoby zde pobývají krátkodobě. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.  Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Na území obce Vavřinec je celkem ohroženo 24 objektů - všechny jsou ohroženy přívalovými povodněmi:
  • v části Vavřinec se jedná o 17 objektů (celkem 56 ohrožených osob)
  • v části Veselice se jedná o 4 objekty (celkem 10 ohrožených osob)
  • v části Suchdol se jedná o 3 objekty (celkem 11 ohrožených osob)
  • v části Nové Dvory se nenachází žádné ohrožené objekty povodněmi
Ohrožení přívalovou povodní je více rozepsáno v kapitole Odtokové poměry, část "Přívalové povodně".
Ohrožené objekty na území obce Vavřinec - agregované

Mapa ohrožených objektů)

Ohrožené objekty na území obce Vavřinec s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se NENACHÁZÍ žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území obce Vavřinec
V zájmovém území se nachází dvě lokalita vedená v Systému evidence kontaminovaných míst:
  • Vavřinec - skládka U hřiště - lokalizována přímo v oblasti současného fotbalového hřiště 
  • Vavřinec - skládka Suchdol - leží východně od zastavěného území Suchdolu v části zvané místně Maršůvky 
Obě lokality mají stanovenou prioritu P4.1, tedy jedná se o kontaminovaná a nedostatečně prozkoumaná místa, kde je kontaminace již potvrzena, avšak rozsah informací není dostatečný pro vyslovení definitivního závěru o jejich rizikovosti. Jako kontaminanty jsou zde uvedeny anorganické látky - ostatní, kovy, kovy velmi nebezpečné a odpady.
Kontaminovaná místa na území obce Vavřinec

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Vavřinec.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Vavřinec u předsedy povodňové komise obce.