Povodňový plán města PřibyslavStupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytují varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Přibyslav může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Sázava, Losenický potok a Doberský potok. Pro varování a včasnou ochranu města slouží následující hlásné profily:

Hlásné profily s platnými SPA pro území města Přibyslav:
 • Hlásný profil kat. A - Sázava, Sázava 
  Profil ve správě ČHMÚ, je umístěn pod silničním mostem č. 352 - 010 na levém břehu Sázavy (ř. km 198,45, zhruba 6 km proti proudu řeky Sázavy od Přibyslavi). Jedná se o profil s automatickým odesíláním dat.
 • Hlásný profil kat. C - Přibyslav - Ronov n. S., Sázava 
  Profil se nachází na starém kamenném mostě v Ronově nad Sázavou. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí s vyznačenými stupni povodňové aktivity.
 • Hlásný profil kat. C - Přibyslav - Poříčí, Sázava 
  Profil se nachází v městě Přibyslav - místní část Poříčí na lávce pro pěší. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí s vyznačenými stupni povodňové aktivity.
 • Hlásný profil kat. C - Přibyslav, Sázava 
  Profil se nachází na starém silničním mostě v Přibyslavi u statku. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí s vyznačenými stupni povodňové aktivity.
 • Hlásný profil kat. C - Přibyslav - Ronov n. S., HČ2, Losenický potok 
  Profil se nachází nad Ronovem nad Sázavou, v oplocené lovecké oboře na opěrné nábřežní zdi před dřevěnou lávkou pro pěší. Jedná se o hladinné čidlo s tlakovou sondou. 
 • Hlásný profil kat. C - Přibyslav - Ronov n. S., Losenický potok 
  Profil se nachází na návodní straně mostu č. e. 150-028. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí s vyznačenými stupni povodňové aktivity.
 • Hlásný profil kat. C - Přibyslav - Dobrá, Doberský potok 
  Profil se nachází na návodní straně silničního mostu v Dobré (silnice I/19). Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí s vyznačenými stupni povodňové aktivity.
Hlásné profily směrodatné pro území města Přibyslav

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

 

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za nebezpečí povodně se považuje zejména situace při:

 • dosažení určitého limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
 • náhlém tání podle meteorologické předpovědi
 • předpovědi nebezpečí intenzivních srážek
 • předpovědi silných bouřek
 • zjištění chodu ledové kaše
 • prvním zjištění růstu dnového ledu
 • příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části města), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech nastává stav bdělosti při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti tohoto díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Na území města Přibyslav nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 80 cm na hlásném profilu kategorie A Sázava, Sázava 
 • dosažením stavu 60 cm na hlásném profilu kategorie C Přibyslav - Ronov n. S., Sázava
 • dosažením stavu 70 cm na hlásném profilu kategorie C Přibyslav - Poříčí, Sázava
 • dosažením stavu 70 cm na hlásném profilu kategorie C Přibyslav, Sázava
 • dosažením stavu 60 cm na hlásném profilu kategorie C Ronov n. S., HČ2, Losenický potok 
 • dosažením stavu 60 cm na hlásném profilu kategorie C Přibyslav Ronov n. S., Losenický potok
 • dosažením stavu 80 cm na hlásném profilu kategorie C Přibyslav Dobrá, Doberský potok
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při tání, je-li tok souvisle zamrzlý nebo při kombinaci tání a dešťových srážek a je-li půda dosud zmrzlá
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území města, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).
Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

II. SPA se vyhlašuje v případě, že nebezpečí povodně přeroste v povodeň, přičemž za povodeň se považuje:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoků na toku v rozhodných hlásných profilech
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, které může způsobit škody
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
 • přechodné zvýšení hladiny v toku při současném chodu ledů, případně tvorby ledových bariér s následným zpětným vzdouváním hladiny v toku a možnosti vzniku rozlivů
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti,
 • doporučení správce toku

II. SPA se vyhlašuje se i při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

Vyhlášením II. SPA se aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Na území města Přibyslav je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 100 cm na hlásném profilu kategorie A Sázava, Sázava 
 • dosažením stavu 90 cm na hlásném profilu kategorie C Přibyslav - Ronov n. S., Sázava
 • dosažením stavu 90 cm na hlásném profilu kategorie C Přibyslav - Poříčí, Sázava
 • dosažením stavu 110 cm na hlásném profilu kategorie C Přibyslav, Sázava
 • dosažením stavu 90 cm na hlásném profilu kategorie C Ronov n. S., HČ2, Losenický potok 
 • dosažením stavu 90 cm na hlásném profilu kategorie C Přibyslav Ronov n. S., Losenický potok
 • dosažením stavu 100 cm na hlásném profilu kategorie C Přibyslav Dobrá, Doberský potok
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Havlíčkův Brod nebo povodňovou komisí Kraje Vysočina)
Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Podkladem pro vyhlášení je:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoku v toku v rozhodných povodňových hlásných profilech
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučení správce toku
 • další skutečnosti charakterizující takovou míru povodňového nebezpečí

Na území města Přibyslav je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 170 cm na hlásném profilu kategorie A Sázava, Sázava 
 • dosažením stavu 130 cm na hlásném profilu kategorie C Přibyslav - Ronov n. S., Sázava
 • dosažením stavu 110 cm na hlásném profilu kategorie C Přibyslav - Poříčí, Sázava
 • dosažením stavu 120 cm na hlásném profilu kategorie C Přibyslav, Sázava
 • dosažením stavu 120 cm na hlásném profilu kategorie C Ronov n. S., HČ2, Losenický potok 
 • dosažením stavu 130 cm na hlásném profilu kategorie C Přibyslav Ronov n. S., Losenický potok
 • dosažením stavu 140 cm na hlásném profilu kategorie C Přibyslav Dobrá, Doberský potok
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně
Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)