Povodňový plán obce KožichovicePřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Obec Kožichovice byla nejvýrazněji postižena povodněmi v letech 2006 a 14. 6. 2010, kdy vlivem přívalových dešťů došlo k zaplavení sportovního areálu a sklepů několika nemovitostí.
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Kožichovice, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Historické povodně

Povodeň v roce 2006
Tato povodeň postihla obec Kožichovice, kdy vlivem přívalových srážek došlo k vybřežení vodního toku Markovka.
Povodeň ze dne 14. června 2010
Vlivem přívalových dešťů došlo k opětovnému vybřežení vodního toku Markovka. Došlo k zatopení dětského hřiště, hasičské louky a příjezdové cesty k domům u Milostných č. p. 78 a Vospělových. V místní části Dobrá Voda dokonce zasahoval HZS.