Povodňový plán obce DubnicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Dubnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/36889/2020-2/301100; ze dne 26. 08. 2020
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR956/005099/2020; ze dne 17. 09. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Česká Lípa, Odbor životního prostředí, Úsek vodoprávního úřadu
Č. j.: MUCL/112308/2020; ze dne 04. 11. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 12. 2020
offline verze 10. 12. 2020
digitalizovaná verze 10. 12. 2020
databáze POVIS 10. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i