Povodňový plán obce VřesoviceCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce je ohroženo 11 objektů, celkový počet ohrožených osob je aktuálně 20. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.
V severovýchodní části katastrálního území obce hrozí rozvodnění Klimentského potoka. V blízkosti vodního toku se nachází chatová oblast a tábořiště, kde se každoročně pořádají dětské tábory. V  případě rizika povodní je nutné odklidit z blízkosti vodního toku všechny odplavitelné předměty a připravit evakuaci tábora.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat, včetně oblasti okolo Klimentského potoka. Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Ohrožené objekty na území obce Vřesovice - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území obce Vřesovice
Kontaminovaná místa na území obce Vřesovice

Ohrožené a ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Vřesovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Vřesovice u předsedy povodňové komise obce.