Povodňový plán SO ORP Frýdlant nad Ostravicí ORP, Duplikovaný plánHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území SO ORP Frýdlant nad Ostravicí

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Frýdlant nad Ostravicí a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Oblast SO ORP Frýdlant nad Ostravicí spadá do povodí Odry. Nejvýznamnějšími vodními toky na území SO ORP jsou Ostravice (Staré Hamry, Ostravice, Frýdlant nad Ostravicí, Pržno), Čeladenka (Čeladná) a Frýdlantská Ondřejnice (Kunčice pod Ondřejníkem, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí). Na vodním toku Ostravice se nachází vodní dílo Šance. 

 

Vybrané vodní toky v SO ORP Frýdlant nad Ostravicí

Hydrologické charakteristiky hlavních vodních toků

Nejvýznamnějším vodním tokem je Ostravice, která tvoří osu celého správního obvodu. Délka toku činí 65,1 km. Plocha povodí měří 827,4 km². Řeka vzniká soutokem Černé a Bílé Ostravice u obce Staré Hamry v Moravskoslezských Beskydech. Řeka získala název podle svého prudkého (ostrého) toku. Před intravilánem města Frýdlant nad Ostravicí se do Ostravice napojuje také vodní tok Čeladenka, který významně ovlivňuje výšku hladiny Ostravice. Charakter toku Ostravice celkově odpovídá prostoru a terénu, jímž řeka protéká a vývoji osídlení a  hospodářským poměrům, jak během času v něm probíhaly. Odlišný ráz má řeka nad zátopou přehrady Šance, kde se jedná o divoký tok v poměrně sevřeném prostoru horského masivu Beskyd a kde přirozený ráz koryta většinou ovlivňují jen souběhy silnic a místních komunikací. Pod přehradou, kde se údolí začíná rozevírat a začíná osídlení houstnout, se jeho charakter mění a tyto okolnosti vedly nutně k umělým regulačním zásahům do koryta řeky.

Vodní tok Ostravice je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Čeladenka pramení v nadmořské výšce kolem 840 m n. m. Na svém horním toku je horskou bystřinou, která vytváří hluboké dlouhé údolí. S již značně zmírněným spádem vystupuje potok u Hamrů z úzkého údolí do široké podhorské kotliny, protéká po celé délce obce Čeladná a poblíž železniční zastávky Nová Dědina na počátku Frýdlantu nad Ostravicí ústí do řeky Ostravice jako její levostranný přítok.

Frýdlantská Ondřejnice pramení v téměř 600 m n. m. na území obce Kunčice pod Ondřejníkem, dále protéká obcí Čeladná a ve Frýdlantu nad Ostravicí se z levé strany vlévá do Čeladenky. 

Hydrologické charakteristiky vybraných vodních toků

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
VD Šance, Ostravice 45,31 3,23 52,8 - 132 170 - 267 313
Staré Hamry, Ostravice 52,20 1,50 27,7 - 69,9 90,4 - 143 167
Čeladná, Čeladenka 7.52 0,783 12,1 - 33 45,5 - 82,9 103

 

Základní údaje o vodních dílech na území SO ORP Frýdlant nad Ostravicí

Přehled vodních děl na území SO ORP Frýdlant nad Ostravicí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území SO ORP Frýdlant nad Ostravicí se nachází několik vodních děl, z nichž nejvýznamnější je VD Šance. Vodní dílo Šance leží na řece Ostravici na území obce Staré Hamry. Na území jednotlivých obcí najdeme rybníky a další vodní díla.