Povodňový plán městyse JinceCharakteristika zájmového území

Městys Jince, leží na severovýchodním okraji CHKO Brdy asi 14 km severně od Příbrami, na toku říčky Litavky. Nachází se na jihozápadě Středočeského kraje v SO ORP Příbram. K 31. 12. 2021 v obci žilo 2297 obyvatel. Velikost obce činí k 3 662 ha (dle dat z ČSU k 31.12.2022).

Katastrální území městyse Jince

Katastrální území zahrnuje kromě katastrálního území Jince ještě části Běřín, Rejkovice a Jince v Brdech. Území městyse Jince je ze dvou třetin celkové rozlohy pokryto lesy, menší zastoupení má orná půda, trvalé travní porosty a vodní plochy. Velikost jednotlivých druhů využití půdy i jejich relativní zastoupení se nachází v níže uvedené tabulce.

Využití pozemků v městysi Jince k 31. 12. 2022 (podle dat z ČSÚ)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 178.07 ha 4.86 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 72.02 ha 1.97 %
Sady 1.01 ha 0.03 %
Trvalé travní porosty 151.77 ha 4.14 %
Lesní půda 2469.99 ha 67.44 %
Vodní plochy 29.50 ha 0.81 %
Zastavěná plochy 28.37 ha 0.77 %
Ostatní plochy 731.91 ha 19.98 %
Celková výměra k.ú. 3662.65 ha 100 %

 

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina. Většina katastru je součástí subprovincie Poberounská soustava, Brdské podsoustavy, celku Brdská vrchovina a Třemošenská vrchovina.

Třemošenská vrchovina je členitá, tvořená převážně spodnokambrickými slepenci, pískovci, křemenci, drobami, arkózami, břidlicemi, prachovci, s polohami ordovických až kambrických andezitů až bazaltů s tufy a tufovými aglomeráty. Reliéf vrchoviny je strukturně-denudační s širokými a zaoblenými hřbety převážně JZ-SV směru, přičemž se zde vyskytují početné skalní tvary zvětrávání a odnosu (vrcholová skaliska a svahové sutě).

 

Sklonitostní poměry na území městyse Jince

Dle portálu klimatickazmena.cz je na území městyse Jince hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 – 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území městyse do mírně teplé podoblasti MT5 a MT7.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT7, MT5

Charakteristika MT5 MT7
Počet letních dnů 30 - 40 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 140 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -4 - (-5) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 50 - 60 40 - 50